Kommuniké från CybAero AB:s (publ) extra bolagsstämma den 22 juli 2015

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag från den 3 juli 2015 om att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare om ca 65 MSEK. Emissionen innehåller även en övertilldelningsoption om ca 10 MSEK. 

Kapitaltillskottet från nyemissionen ska användas till att stärka bolagets finansiella ställning och möjliggöra en fortsatt expansion för företaget.

Emissionen i sammandrag

 • Genom en företrädesrättsemission av högst 9 248 606 aktier ökas bolagets aktiekapital med högst 13 872 909 kronor.
 • För två (2) befintliga aktier tecknas en (1) ny aktie á sju (7) kronor.
 • Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 • Emissionen är till 100 procent garanterad av ett garantikonsortium.
 • Emissionen tillför bolaget ca 65 MSEK exklusive emissionskostnader.
 • Om även övertilldelningsoptionen utnyttjas, omfattande maximalt 1 500 000 ytterligare aktier, tillförs bolaget ytterligare ca 10 MSEK.

Preliminär tidplan för Emissionen

 • Prospekt offentliggörs omkring den 6 augusti 2015
 • Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 13 augusti 2015
 • Avstämningsdag är den 17 augusti 2015.
 • Teckningstiden är 19 augusti - 2 september 2015.
 • Handel i BTA kommer ske på First North under tiden från och med 19 augusti 2015 till och med att emissionen slutregistrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av september 2015.
 • Handel med teckningsrätter: 19 augusti – 31 augusti 2015

För stämmobeslutet i sin helhet hänvisas till Bolagets hemsida.

Information till aktieägare med anledning av Emissionen

 • Direktregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla tryckt prospekt, Vd-brev, emissionsredovisning, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan företräde.
 • Förvaltarregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla tryckt prospekt, Vd-brev samt anmälningssedel för teckning utan företräde (observera att detta inte gäller för aktieägare som har sitt innehav i en kapitalförsäkring).

Stockholm Corporate Finance och Redeye är finansiella rådgivare i samband med Transaktionen.

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 013-465 29 00
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning, bl a i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Taggar: