Delårsrapport januari-juni 2002 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Report this content

Delårsrapport januari-juni 2002 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 556544-6522 * Omsättning uppgick till 188,2 MSEK * Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 3,0 MSEK eller 1,6% * Positivt kassaflöde med 15,0 MSEK och ökad likviditet till 135,8 MSEK * Rörelsemarginalen för helår 2002 förväntas hamna något under eller i nivå med föregående år * Nya större uppdrag för Sony Ericsson och ASSA ABLOY * Nya ramavtal med Alecta och AstraZeneca Omsättning och resultat Jan- Jan- Apr- Apr- Jul Jan- Jun Jun Jun Jun 2001 Dec Belopp i MSEK 2002 2001 2002 2001 -Jun 2001 2002 Omsättning 188,2 211,9 85,4 103,0 372,5 396,2 Rörelsens kostnader exkl -185,0 -198,7 -89,7 -100,8 -361,7 -375,2 goodwillavskrivningar Rörelseresultat före 3,0 13,2 -4,3 2,2 10,8 21,0 goodwillavskrivningar Marginal % 1,6% 6,2% -5,0% 2,1% 2,9% 5,3% Goodwillavskrivningar -6,5 -5,5 -3,2 -2,7 -10,1 -8,9 Rörelseresultat efter -3,5 7,7 -7,5 -0,5 0,8 12,1 goodwillavskrivningar Rörelsemarginal % -1,9% 3,6% -8,8% -0,6% 0,2% 3,1% Första halvåret 2002 Det första halvåret 2002 har präglats av en lågkonjunktur och en svår marknad generellt. Cyber Com har under kvartal två haft en otillfredsställande debiteringsgrad. De tre affärsområdena Telecom & Services, e-Business och International har i olika grad påverkats. Verksamheten i Sverige har ställts om för att svara upp mot de förändrade marknadskraven på lösningar, till en kostnad i perioden av 2,6 MSEK. Mot periodens slut har även antalet nya uppdrag som påbörjats ökat. Omsättningen för första halvåret 2002 minskade med 11,2% jämfört med föregående år och blev 188,2 MSEK (211,9). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 3,0 MSEK (13,2) vilket motsvarar en marginal på 1,6% (6,2%). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgår till -3,5 MSEK (7,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,9% (3,6%). Finansnetto för första halvåret uppgår till 2,3 MSEK (-2,8). Bolaget uppvisar till följd av en god likviditet ett positivt räntenetto om 2,2 MSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick därmed till -1,2 MSEK (4,9) vilket innebär en nettomarginal på -0,7% (2,3%). Första halvåret 2002 uppvisade ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten med 15,0 MSEK (21,0), vilket har inneburit att likviditeten ökat och uppgick vid perioden slut till 135,8 MSEK (112,5). Andra kvartalet 2002 Omsättningen för andra kvartalet 2002 uppgick till 85,4 MSEK jämfört med 103,0 MSEK under motsvarande period föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar blev -4,3 MSEK (2,2) eller -5,0 % (2,1%). Goodwillavskrivningarna uppgick till 3,2 MSEK vilket innebär att rörelseresultatet blev -7,5 MSEK (-0,5), en rörelsemarginal på -8,8 % (- 0,6%). Finansnettot för andra kvartalet uppgår till 1,2 MSEK (-4,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till -6,3 MSEK (-4,7) vilket innebär en nettomarginal på -7,4% (-4,6%). Andra kvartalet 2002 uppvisade ett negativt kassaflöde med -12,1 MSEK (- 4,5). Företagets likvida medel uppgick till 135,8 MSEK. Nytt affärsområde - International Under första kvartalet 2002 godkände en extra bolagsstämma den 18 mars förvärvet av det engelska konsultbolaget Stratum Project Management Ltd, numera Cyber Com Stratum Consulting Ltd. I och med förvärvet beslutades att bilda ett nytt affärsområde benämnt International. Affärsområdet omfattar Cyber Coms verksamhet i Danmark och England. Samtliga jämförelsetal för föregående år har justerats, vilket innebär att Danmarks utfall har eliminerats från affärsområde Telecom & Services. Affärsområde Telecom & Services Telecom & Services Jan- Jan- Apr- Apr- Jul Jan- Jun Jun Jun Jun 2001 Dec Belopp i MSEK 2002 2001 2002 2001 -Jun 2001 2002 Omsättning 110,2 138,3 48,5 69,7 236,4 264,5 Rörelseresultat före goodwill 6,3 19,0 0,0 6,5 20,7 33,4 avskrivningar Marginal % 5,7% 13,7% 0,0% 9,3% 8,8% 12,6% M-tal antal anställda 126 138 126 141 134 133 Första halvåret 2002 Omsättningen för första halvåret uppgick till 110,2 MSEK (138,3), en minskning med 20,2% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 6,3 MSEK (19,0) vilket motsvarar en marginal på 5,7% (13,7%). Goodwillavskrivningarna uppgick till 5,0 MSEK (5,5) vilket innebär att rörelseresultatet blev 1,3 MSEK (13,5) eller 1,2% (9,8%). Under första kvartalet blev Cyber Com utsedda till preferred supplier av Ericsson. Andra kvartalet 2002 Affärsområde Telecom & Services har påverkats av den lågkonjunktur som råder, med långa säljcykler och ökad konkurrens som följd. Verksamheten har ställts om för att svara upp mot de förändrade marknadskraven på lösningar, till en kostnad i perioden av 1,1 MSEK. Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 48,5 MSEK (69,7) en minskning med 30,4% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 0,0 MSEK (6,5) vilket motsvarar en marginal på 0,0% (9,3%). Goodwillavskrivningarna uppgick till 2,5 MSEK (2,8) vilket innebär att rörelseresultatet blev - 2,5 MSEK (3,7) eller -5,2% (5,3%). Under perioden har ett långsiktigt avtal tecknats med Sony Ericsson. Vidare har Affärsområdets kundbas breddats mot högteknologiska företag genom nya order från Sony Ericsson (produktutveckling), Bombardier och Micronic. Sony Ericsson har givit Cyber Com ansvaret för sina Consumer Web Sites ett samlingsnamn för Sony Ericssons många webbplatser mot konsumentmarknaden. Avtalet sträcker sig över 12 månader och är initialt värt 15 miljoner SEK. För affärsområdet uppgår debiteringsgraden för andra kvartalet till 64% (83%). Omställning av verksamheten och kostnadsreduktion har i viss utsträckning kompenserat den lägre debiteringsgraden. Antalet anställda har under kvartalet varit oförändrat från föregående kvartal och uppgick vid periodens slut till 126 personer. Medeltalet antal anställda har minskats med 15 personer till 126 personer jämfört med samma period föregående år, en minskning med 10,6%. Affärsområde e-Business e-Business Jan- Jan- Apr- Apr- Jul Jan- Jun Jun Jun Jun 2001 Dec Belopp i MSEK 2002 2001 2002 2001 -Jun 2001 2002 Omsättning 58,2 84,1 25,5 39,6 130,4 156,3 Rörelseresultatföre goodwill -7,7 0,4 -6,1 -2,6 -8,1 0,0 avskrivningar Marginal % -13,2% 0,5% -23,9% -6,6% -6,2% 0,0% M-tal antal anställda 119 144 119 147 133 143 Första halvåret 2002 Affärsområdets omsättningen för första halvåret uppgick till 58,2 MSEK (84,1), en minskning med 30,8% jämfört med föregående år och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -7,7 MSEK (0,4). Under första kvartalet tecknades ett ramavtal med Tetra Laval-koncernen avseende konsulttjänster. Andra kvartalet 2002 Affärsområde e-Business har i högre grad än Telecom & Services påverkats av det negativa marknadsläget. Verksamheten har ställts om för att svara upp mot de förändrade marknadskraven på lösningar, till en kostnad i perioden av 1,5 MSEK. Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 25,5 MSEK (39,6), en minskning med 35,6% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -6,1 MSEK (- 2,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -23,9% (-6,6%). Cyber Coms inriktning mot försäkringsmarknaden har stärkts genom flera uppdrag inom privat livförsäkring samt tjänstepension. Några nya kundinbrytningar har gjorts under perioden. Nämnas kan Tetra Lavals dotterbolag DeLaval Holding i Stockholm. Ett uppdrag för ASSA ABLOY gällande ett system för interna inköp (eProcurement) har även startats mot slutet av perioden till ett initialt ordervärde på 3 MSEK. Nya ramavtal har tecknats under andra kvartalet t o m 2003 med Alecta gällande konsulttjänster och AstraZeneca har genom ett tvåårigt avtal valt ut Cyber Com till preferred partner. Avtalet gäller för alla affärsområden inom AstraZenecas svenska verksamhet med möjlighet till uppdrag även i England. Under kvartalet uppgick debiteringsgraden till 52% (74%). Medeltimpriset har ökat något för kvartalet. Antalet anställda har under kvartalet varit oförändrat från föregående kvartal och uppgick vid periodens slut till 119 personer. Medeltalet antal anställda har minskats med 28 personer till 119 personer jämfört med föregående år, en minskning med 19%. Affärsområde International Cyber Com har från och med första kvartalet 2002 ett nytt affärsområde kallat International i vilket Cyber Coms verksamheter i Danmark, Cyber Com Danmark A/S, och England, Cyber Com Stratum Consulting, ingår. International Jan- Jan- Apr- Apr- Jul Jan- Jun Jun Jun Jun 2001 Dec Belopp i MSEK 2002 2001 2002 2001 -Jun 2001 2002 Omsättning 35,0 0,1 17,5 0,1 37,3 2,4 Rörelseresultat före goodwill 4,6 -1,5 1,6 -1,5 0,9 -5,2 avskrivningar Marginal % 13,1% n/a 9,1% n/a 2,4% n/a M-tal antal anställda 37 5 37 5 22 8 Första halvåret 2002 Omsättningen för affärsområdet uppgick under första halvåret till 35 MSEK (0,1) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 4,6 MSEK (-1,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,1%. Andra kvartalet 2002 Marknadsklimatet i Danmark och i England präglas även av den rådande lågkonjunkturen om än i något mildare grad än i Sverige för närvarande. Affärsområdets omsättningen uppgick under andra kvartalet till 17,5 MSEK (0,1) och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 MSEK (-1,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,1%. Medeltimpriset har minskat något jämfört med föregående kvartal. Cyber Com förvärvade i början av året Stratum Project Management, ett konsultbolag verksamt i England inom främst marknadssegmenten bank och finans samt telekom. Större kunder är Reuters och The Royal Bank of Scotland. Bolaget som startades samtidigt som Cyber Com, 1995, visar lönsamhet. Även marknaden i England är i dagsläget tuff men har hittills ej påverkat bolaget som uppvisar god beläggning och fortsatt god marginal. Konsultarvoden i England ligger högre i jämförelse med svenska. Cyber Coms verksamhet i Danmark utvecklas i allt väsentligt enligt plan vilket för perioden innebär ett negativt resultat i enlighet med budget. Affärsläget har förbättrats genom nya uppdrag hos befintliga kunder främst inom telekom och finans. Verksamheten förväntas uppnå lönsamhet för perioden juli-september 2002. Cyber Com Danmark fortsätter med rekrytering och har vid periodens utgång 15 anställda. Medeltalet antal anställda har under kvartalet ökat från 35 till 37 personer. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 38 personer. Personal Medeltalet antal anställda i koncernen uppgick för kvartalet till 304 personer. Vid kvartalets utgång uppgick antalet anställda i koncernen till 307 personer, en nettominskning i jämförelse med samma period föregående år med 13 personer. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick för första halvåret 2002 till 1,4 MSEK (4,8). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick sammantaget under första halvåret till 29 MSEK (32,1). Likviditet Koncernens likvida medel uppgick per 30 juni 2002 till 135,8 MSEK jämfört med 120,8 MSEK per den 31 december 2001 dvs ett positivt kassaflöde om 15,0 MSEK. 17,8 MSEK av de likvida medlen är deponerade på spärrat konto som säkerhet för de skuldförbindelser som utfärdats med anledning av förvärvet av det engelska bolaget Stratum. Finansiell ställning Det egna kapitalet per 30 juni uppgick till 236,4 MSEK jämfört med 223,5 per den 31 december 2001 vilket motsvarar en soliditet på 71,5 % (72,2%). Eget kapital per aktie uppgick till 22,57 SEK (23,82 SEK) vid full spädning. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består till största delen i att sköta koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, administration, information och interna system. Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 28 (28). Omsättningen uppgick för första halvåret till 17 MSEK (17,5). Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (-5,1). Resultatet efter finansnetto blev -3,5 MSEK (-2,3) vilket innefattar en nedskrivning av aktier i dotterbolag med anledning av ett under första kvartalet avgivet aktieägartillskott till Cyber Com Consulting A/S i Danmark på 5,1 MSEK för täckning av föregående års förlust. Moderbolagets likviditet uppgick per den 30 juni till 81,9 MSEK (49,8 MSEK) varav 17,8 MSEK är deponerade på spärrat konto som säkerhet för utfärdade skuldförbindelser med anledning av förvärvet av Stratum. Investeringar i datorer och övriga inventarier har skett med 0,3 MSEK (0,5). Optionsprogram Under första kvartalet beslutades på en extra bolagsstämma den 11 januari om att uppta nytt förlagslån på nominellt högst 10.000 kr, genom emission av förlagsbevis med högst 500.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Framtidsutsikter Vi utgår från att marknadsutvecklingen under resten av 2002 kommer att vara fortsatt tuff och svårbedömd. Bolaget har under 2001 och första halvåret 2002 arbetat med att marknadsanpassa tjänsteutbudet och organisationen. Verksamheten har inriktats alltmer mot lösningar. Denna verksamhetsanpassning börjar ge effekt under andra halvåret 2002. Bolaget prognostiserar en rörelsemarginal för helåret något under, eller i nivå med, föregående år. Kommande rapporteringstillfällen Kvartal 3 2002 onsdag 16 oktober 2002 Bokslutskommuniké 2002 februari 2003 Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som föregående år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020813BIT01070/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020813BIT01070/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar