Sex av tio kommuner brister i att prioritera snöröjning av cykelvägar

Idag presenteras en undersökning från Cykelfrämjandet och försäkringsbolaget If om snöröjning av cykelvägar. Även om en förbättring skett under senaste året är det fortfarande bara fyra av tio kommuner som prioriterar att snöröja cykelvägar innan bilvägar. Om snöröjning av cykelvägar prioriteras högt kan antalet olyckor minska samtidigt som fler uppmuntras att använda cykeln under vintern.

Fler kommuner bör prioritera att snöröja cykelvägar innan bilvägar. Det är lättare att köra bil i 10 cm snö och på dåligt plogade gator med is och snömodd än att både cykla och gå. Om snöröjningen brister på cykelvägarna tvingas vi cyklister ge oss ut i bilarnas körfält och då blir trafiksituationen genast farlig för alla, säger Cykelfrämjandets ordförande Cécile Everett.

I undersökningen har 205 kommuner svarat på frågan om deras instruktion för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor anger att detta ska ske samtidigt som prioriterade huvudvägar. 93 procent av kommunerna säger att snöröjning gång och cykelbanor prioriteras lika högt eller högre än bilvägar. 41 procent av de granskade kommunerna säger att gång- och cykelvägar prioriteras högre än bilvägar. Det kan jämföras med för ett år sedan då 34 procent av kommunerna hade samma ambitioner. Endast sju procent av kommunerna prioriterar bilvägar högre i deras riktlinjer.

- Snöröjning av cykelvägar har stor betydelse för trafiksäkerheten. Cyklister löper betydligt högre risk än bilister att råka ut för olyckor vid snöigt och halt väglag. Därför är det viktigt att kommunerna prioriterar cykelvägarna när snön tas bort, säger Iréne Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Undersökningen genomfördes inom ramen för Agenda PR:s kommunspegel under november 2012. 205 av 290 kommuner i landet svarade på frågan om snöröjning.

För ytterligare information:

Cecile Everett, Mobil: 073-058 21 31, cecile.everett@gmail.com

Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19, daniel.claesson@if.se

Cykelfrämjandet har som mål att göra Sverige till en verklig cykelnation. Vi arbetar lokalt och på riksnivå med att främja cykling för bättre miljö, hälsa och för att få en säker trafikmiljö i hela landet.

Taggar: