Cyril Acquisition AB offentliggör tillägg till erbjudandehandling

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Sydafrika, Nya Zeeland eller Japan eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller acceptans av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Den 30 april 2008 lämnade Cyril Acquisition AB (”Cyril Acquisition”) ett erbjudande (”Erbjudandet”) om förvärv av samtliga aktier och konvertibla vinstandelsbevis utgivna av Cision AB (publ) (”Cision” eller ”Bolaget”). Cyril Acquisition erbjuder 20 kronor kontant för varje aktie i Cision samt ett kontant vederlag motsvarande nominellt belopp om 33,94 kronor för varje konvertibelt vinstandelsbevis utgivet av Cision.

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 12 juni 2008. Totalt 40 920 856 aktier i Cision har lämnats in i Erbjudandet. Tillsammans med Cyril Acquisitions 7 511 800 aktier motsvarar detta 65,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Cision. Erbjudandet är bland annat villkorat av att Cyril Acquisition blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Cision.

Cyril Acquisition har erhållit samtliga för Erbjudandet erforderliga tillstånd från konkurrensmyndigheter.

Cision har av Kammarrätten meddelats att Bolaget vunnit det skattemål som drivits med anledning av Skatteverkets tidigare beslut att eftertaxera Cisions beskattningsbara inkomst för år 2000 med cirka 440 miljoner kronor. Skatteverket har dock möjlighet att överklaga beslutet till Regeringsrätten. Som framgår av erbjudandehandlingen har Cyril Acquisition i likhet med Cisions styrelse och ledning förutsett ett positivt utfall av denna skattetvist.

Med anledning av detta offentliggör Cyril Acquisition ett tillägg till erbjudandehandlingen. I enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument kvarstår rätten för aktieägarna att återkalla avgiven accept fram till kl. 16.00 den 25 juni.

- ”Detta tillägg sker endast av legala skäl. Kammarrättens utslag påverkar inte vår uppfattning om värdet på Cision. Utfallet i skattetvisten var helt i linje med våra förväntningar”, säger Jan Åkesson, partner på Triton i en kommentar.

Cyril Acquisition kommer under denna period att utvärdera de möjligheter som finns att tillgå, inklusive att återkalla budet eller att fullfölja budet med en lägre acceptansgrad.

Tillägget till erbjudandehandlingen kommer att finnas tillgängligt på www.tritonoffer.com samt på www.nordea.se/placera.

Ytterligare information:
För ytterligare information om Erbjudandet vänligen kontakta Nordea på telefon 08-20 69 42 eller besök www.tritonoffer.com.

Dokument & länkar