Reavinst möjliggör ny fas för Dacke.

Dackes VD Peter Zakrisson sjösätter nu en rad utvecklingsåtgärder för operationell styrka i dotterbolagen Anthill och Hermelin.

Dacke går nu in i en ny fas där modernisering i kärnverksamheten och omstruktureringar ligger i fokus. Det första steget är försäljningen av Hermelin Finland som en del av undersökningsverksamhetens koncentration till Hermelin. Försäljningen ger en reavinst på ca 10 msek.
Ytterligare en rad aktiviteter med fokus på utveckling i respektive bolag kommer att genomföras under Q3.

Peter Zakrisson, som tillträdde som VD i Dacke i september 2007 har nu avslutat den nödvändiga perioden av städarbete som den sargade Dackekoncernen krävde. Detta har nu skapat förutsättning för nästa fas i arbetet, vilket resulterar i en modernisering av verksamheterna i de båda bolagen.
Dacke menar att marknaden inom undersökning och kundhantering har stor potential och att den snabba strukturförändringen i sektorn ger intressanta marknadsmöjligheter.
- Som ett första steg i vår utvecklingsplan organiserar vi nu om undersökningsverksamheten inom Anthill och Hermelin. Säger Peter Zakrisson.
- I detta ingår att vi avyttrar Hermelin Finland. Den marknaden kommer att exploateras på samma sätt som övriga marknader, genom underleverantörer. Samtidigt koncentrerar vi, rent organisatoriskt, all undersökningsverksamhet i koncernen till Hermelin.
Peter Zakrisson avslöjar att detta bara är en av en rad planerade aktiviteter som kommer att genomföras under Q3-Q4. Samtliga syftar till att bygga ”framtidens företag” inom kundrelationer. Ytterligare steg kommer att offentliggöras inom den närmaste tiden.

Om oss

Dackes affärsidé är att skapa avkastning på investerat kapital genom professionellt och aktivt ägande i portföljbolagen. Aktieägarvärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av bolag. Avkastningen utgörs av resultat från bolagen samt eventuell vinst från kommande avyttringar. Under 2007 omsatte Dacke 606,8 MSEK med ett resultat efter skatt på -254,3 MSEK. Certified adviser för Dacke är Remium.

Dokument & länkar