ÅRSREDOVISNING Dalsspira mejeri 2021-01-01 – 2021-12-31

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Dalsspira mejeri AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31.

Information om verksamheten

Verksamhet

Dalsspira mejeri producerar lokala mjölkprodukter i Färgelanda, Dalsland. Dalsspira värnar om det lokala och sätter stor vikt vid att leverera produkter som inte bara är goda, utan som kan avspegla dessa värderingar. Dalsspira är övertygade om att det finns konsumenter som är beredda att betala ett något högre pris för produkter där man vet att den extra kostnaden går tillbaka till bonden och gynnar lokala producenter. I sortimentet hittar du komjölk, grädde, yoghurt och ost.

Bolagets vision

Dalsspira skall vara det självklara valet av mjölkprodukter på vår hemmamarknad i Västsverige.

Bolagets affärsidé

Dalsspira erbjuder lokala mjölkprodukter av hög kvalitet med god smak och med en känsla av äkta mathantverk. Med Dalsspiras produkter kan du göra ett val som känns bra i magen. Vi strävar efter 100 % leveranssäkerhet, bemötande och service i toppklass.

Strategi och marknad

Dalsspiras strategi är att genom lokal produktion erbjuda mjölkproducenter ett skäligt pris för mjölken och konsumenterna en garanti för produkternas ursprung och djurens välmående. Med ostarna arbetar vi nationellt och i största möjliga mån mot kedjor och grossister där vi kan nå en större mängd butiker på ett säljmässigt effektivt sätt. Konsumtionsmjölkssortimentet riktas mot den lokala marknaden och kommuner.  

Organisation

Per den 31 december 2021 hade Dalsspira 9 (11) anställda varav 7 kvinnor. Genomsnittligt antal anställda under 2021 uppgick till 11 (10) anställda.

Försäljning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden januari till december 2021 till 26 074
(30 007) tkr med en bruttovinst om 12 806 (14 732) tkr och ett resultat före skatt på - 6 783 (-3 735) tkr. Bruttomarginalen uppgick under perioden till 49 % (49 %).

Likviditet och finansiering
Den 31 december 2021 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till 514 (3) tkr. Dalsspira hade räntebärande skulder om 4 291 (2 925) tkr samt en checkräkningskredit om 2 300 (2 300) tkr vilken per den 31 december var nyttjad med 0 (434) tkr. Beaktat de fokusområden som bolaget har beskrivit under avsnittet framtidsutsikter nedan samt det kapitaltillskott som tillfördes bolaget under april 2022 och beskrivs nedan i Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång bedöms likviditeten vara tillräcklig för fortsatt drift och att bolaget kan fullfölja dess finansiella åtaganden. Det kan dock inte uteslutas att Dalsspira i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan inte heller garantera att sådant eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas.

Investeringar

Inga investeringar genomfördes under år 2021.

Framtidsutsikter

Dalsspira har under inledningen av 2022 upplevt ökande kostnader avseende inköp, transporter och energi. Att föra dessa kostnadsökningar vidare till bolagets kunder är utmanande. Fokus för 2022 kommer fortsatt ligga på försäljning av Grillost mot butik och restaurang samt ett tydligt mål att höja försäljningen av konsumtionsmjölk. Uppstarten av leverans till kommuner i Dalsland i juni, inom ramen för den under 2021 vunna upphandlingen, kommer bidra till detta genom att addera ny mjölkvolym för Dalsspira.

Ägarförhållanden

Aktiekapitalet för Dalsspira mejeri AB uppgår per den sista december 2021 till 3 031 063,80 kr och antalet utestående aktier till totalt 10 103 546 aktier.

Bolaget handlas från den 21 december 2015 på Spotlight Stockmarket under aktiesymbolen SPIRA.

Ägare med andelar över 10 % består av Mikael Olsson som äger ca 16 % av aktierna.

Flerårsjämförelse

2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning, tkr 26 074 30 007 29 145 24 668 23 973
Resultat efter finansiella poster, tkr -6 783 -3 735 -3 263 -5 938 -4 393
Soliditet, % 48,0 57,1 56,6 53,9 53,3
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

 • Dalsspira började leverera Grillost till Sibylla i ett pilottest inför en eventuell lansering på Sibylla som på nationell basis förväntades uppgå till en årsvolym på ca 20 ton Grillost.
 • Dalsspira inledde samarbete med Svenska Hamburgare om leverans av Grillost. Osten ingår i Svenska Hamburgares nya satsning på helsvenska VEGO-produkter. Volym och omsättning oklart att uttala sig om då det är ett helt nytt samarbete.
 • Dalsspira genomförde i mars månad en riktad nyemission på 575 000 aktier till teckningskursen 2,60 kronor per aktie. Bolaget tillfördes 1 495 tkr. 
 • Vid årsstämman i maj valdes en delvis ny styrelse till Dalsspira. Per Lönn och Anna Petersson valdes in som nya ledamöter medan Mikael Olsson och Göran Nyström väljs om för ytterligare ett år. Styrelsens nya ordförande blir Per Lönn. VD Malin Jakobsson utträder ur styrelsen för att nå en tydligare ansvarsfördelning mellan bolagets styrelse och operativa ledning.
 • Under juni månad inledde Dalsspira och Wermlands Mejeri ett samarbete som innebar att Dalsspira kommer producera Grillost åt Wermlands Mejeri. Osten kommer att säljas i Värmland via Wermlands Mejeriets distributionskanaler.
 • Dalsspira beviljades i juni ett lån om 1,0 mkr från Almi och i september ytterligare ett lån om 1,0 mkr.
 • Dalsspiras Grillost utnämns till ”Bäst i test” när Aftonbladet testar nio olika varianter av Halloumi och Grillostar. Juryns motivering: ”Gulfärgad, rätt tunn, mer som en platta än den typiska halloumiklossen. Det ger mycket fin stekyta för pengarna och ändå en smörig och saftig konsistens med precis lagom gnissel. Smaken matchar med perfekt sälta. Fyra av fem testare rankar den som bäst i test och en solklar vinnare.”
 • Dalsspira inledde ett samarbete med Lidl om distribution av två sorters yoghurt till samtliga Lidls butiker i Sverige. Smakerna som saluförs under Dalsspiras eget varumärke är Hallon samt Päron/Vanilj. Leveranserna startade i november 2021.
 • Styrelsen i Dalsspira mejeri beslutade, med stöd av bemyndigandet som lämnades på årsstämman den 28 maj 2021, genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen avslutades den 7:e september och tillförde Dalsspira 3,25 MSEK efter emissionskostnader som uppgick till 0,3 MSEK.
 • Dalsspira vann den offentliga upphandlingen av mejeriprodukter i Dalsland med start i juni 2022. Dalsspira har sedan tidigare levererat mjölk i 1 liter till Dalslandskommunerna men kommer nu efter avtalet att utvidga med mjölk i 10 liter till skolor samt yoghurt och grädde. Avtalet är en utökning av det tidigare avtalet och uppskattas uppgå till en årlig omsättning a ca 2,3 mkr jämfört mot knappt 1 mkr idag. En avtalsperiod gäller under 2 år med möjlighet till förlängning på 2 år.
 • Mikael Olsson tillträder som VD från och med den 1 januari 2022. Malin Jakobsson, som varit verksam i bolaget under lång tid och VD sedan 2015, är även fortsättningsvis en nyckelperson för Dalsspira och har därför utsetts till vice VD med särskilt fokus på marknad och försäljning.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Mikael Olsson, VD
E-post: mikael@dalsspira.se
Telefon: 070 318 13 33

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen