Årsstämma 2019-05-31

Report this content

•       Hans Jacobsson valdes till ordförande att leda årsstämman.

•       Vid stämman var 2 374 625 aktier av totalt 5 698 096 aktier representerade vilket motsvaras av 42 % av rösterna. 

•       Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det förlängda räkenskapsåret.

•       Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att årets förlust – 5 937 709 kr disponeras så att totalt – 14 962 788 kr överföres i ny räkning. 

•       Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 30 000 SEK till styrelseledamot och 45 000 SEK till styrelsens ordförande samt att revisor betalas på löpande räkning.

•       För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande ordinarie ledamöter:

Michael Johansson (nyval), Malin Jakobsson (omval), Göran Nyström (omval) och Mikael Olsson (omval). 

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Malin Jakobsson till VD och Michael Johansson till styrelsens ordförande.

•       Stämman valde PwC med huvudansvarig revisor Magnus Götenfält som revisor på 1 år.

•       Stämman beslutade om ny Bolagsordning med höjda gränser för Aktiekapitalet och Antal aktier i bolaget.

•       Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan aktieägarnas företrädesrätt och skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner.

 För frågor om bolaget, vänligen kontakta:  

Malin Jakobsson, VD

E-post: malin@dalsspira.se

Telefon: 0528-56 50 51

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade mejeriprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Dalsspira mejeri AB (publ)

Håbynvägen 6  
Telefon: 0528-500 01

E-post: malin@dalsspira.se
Hemsida: www.dalsspira.se     

Tidsplan för finansiell rapportering

2019-08-23 Kvartalsrapport 2

2019-11-15 Kvartalsrapport 3

  

Prenumerera

Dokument & länkar