Dalsspira genomför riktad emission om 1,5 MSEK

Report this content

I enlighet med bemyndigande från årsstämman i Dalsspira Mejeri AB (”Bolaget”) den 28 maj 2020 har styrelsen idag fattat beslut om en riktad nyemission om 575 000 aktier. Nyemissionen tecknas av Per Lönn (”Investeraren”), via Avanza Pension.

Genom den riktade emissionen kommer Bolaget att tillföras 1,5 MSEK som primärt går till att stärka rörelsekapitalet. Bolaget har tidigare kommunicerat att Covid-19 pandemin haft en negativ påverkan på försäljningen vilket därmed dränerat rörelsekapitalet.

För att säkerställa en rättvisande emissionskurs har förhandling på armlängds avstånd skett mellan Bolaget och Investeraren. Emissionskursen är satt till 2,60 kronor per aktie. I förhandlingen och i styrelsens beslut att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt, har hänsyn tagits till Bolagets finansiella situation, kostnaden och tidsaspekten för att på ett effektivt sätt anskaffa kapital samt den begränsade likviditeten i Bolagets aktie. Emissionskursen innebär en rabatt om cirka 13,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste tio handelsdagarna, 12 mars till 25 mars 2021.

Det är styrelsens uppfattning att rabatten förhandlats fram till en marknadsmässig nivå utifrån bolagets rådande finansiella situation med behov av att finna ytterligare kapital till rimlig kostnad och på kort tid samt den mycket låga likviditeten i aktien. I tillägg till vad som nämns ovan är det även styrelsens bedömning att det ligger i Bolagets intresse att avvika från befintliga aktieägarens företrädesrätt för att möjliggöra att få in en ny större ägare som kan tillföra både kapital men även viktig kompetens och erfarenhet.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 8 082 837 och aktiekapitalet ökar med 172 500 SEK till 2 424 851 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 7,1 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter transaktionen.

Per Lönn är medgrundare samt vice VD för Västra Hamnen Corporate Finance AB. Han är nationalekonom från Lunds Universitet men kommer ursprungligen från Dalsspiras närområde och delar därmed Bolagets vision om ett mejeri med en stark position på dess regionala hemmamarknad men även nationellt via delar av sortimentet.

 

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

För frågor om pressmeddelandet eller bolaget, vänligen kontakta:

Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 0730688218

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri AB (publ)
Håbynvägen 6                                                        
Telefon: 0528-500 01
E-post: malin@dalsspira.se
Hemsida: www.dalsspira.se                              

Tidsplan för finansiell rapportering

2021-05-14 Kvartalsrapport 1 2021

 

Denna information är sådan som Dalsspira är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-26.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 073-068 82 18

Prenumerera

Dokument & länkar