Dalsspira mejeri: Beslut om företrädesemission i Dalsspira

Report this content

Styrelsen i Dalsspira mejeri har beslutat, med stöd av bemyndigandet som lämnades på årsstämman den 25 maj 2019, att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Dalsspira 4,6 MSEK före emissionskostnader. Skulle emissionen bli övertecknad har styrelsen beslutat om en överteckningsoption som om den nyttjas kan tillföra ytterligare 1,8 MSEK.

Emissionskostnaderna beräknas till 0,25 MSEK. Emissionen är även öppen för investerare som idag inte är aktieägare i bolaget.

Under andra halvåret av 2019 har Dalsspira arbetat för att utveckla försäljningen av Dalsspira Grillost. Grillosten är en svensk motsvarighet till Halloumi och har fått stort genomslag sedan sommaren 2019, då media uppmärksammat att en hög andel antibiotika ges till lantbuksdjur från Cypern i jämförelse med andra europeiska länder.

Dalsspiras Grillost är sedan hösten 2019 listad som tilläggssortiment på Ica Sverige. Från vecka 8-2020 kommer Dalsspiras Grillost finnas som standardsortiment på alla Hemköp- och Tempobutiker i landet. Det innebär att butikerna skall ha Dalsspiras Grillost till försäljning.  Dessutom kommer osten finnas som tilläggssortiment på landets alla Willys- och Snabbgrossbutiker. Med anledning av försäljningsutvecklingen som Dalsspira sett på Ica under höst och vinter 2019 är förväntningarna höga på försäljningen av Grillost under 2020. Eftersom Dalsspira Grillost kommer att vara en av få svenska Grill/Stekostar på marknaden under våren och sommaren beslutar styrelsen sig för att investera i utökad kapacitet och en avsevärt mer effektiv process i osttillverkningen.

Dalsspira har under 2019 ökat försäljningen med drygt 18 procent. En stor del av försäljningsökningen beror på fjolårets lansering av tvålitersförpackningar av komjölk. För att rationalisera produktionen har styrelsen beslutat om att investera i en etiketterings- och påfyllningslina vilket möjliggör fortsatt försäljningsökning men även kostnadsbesparingar i produktionen. Emissionen som nu genomförs kommer även tillföra bolaget nödvändigt kapital för att finansiera de stora möjligheterna som Dalsspira har att marknadsföra bolaget nationellt som det självklara valet av svensk grillost.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.
 • För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) nya aktier.
 • Emissionskursen är 3,60 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 1 279 645 aktier.
 • Aktier i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.
 • Överteckningsoptionen omfattar högst 500 000 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 24 februari –11 mars 2020.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 13 februari 2020.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 14 februari 2020.
 • Avstämningsdag är 17 februari 2020.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 11 mars 2020.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 24 februari – 9 mars 2020.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 24 februari 2020 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av april 2020.

Teckning av emissionen

Teckning av aktier kan ske elektroniskt med BankID via Aktieinvest FK AB: www.aktieinvest.se/dalsspira2020

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras den 21 februari 2020 på Bolagets hemsida www.dalsspira.se och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2020.

Prenumerera

Dokument & länkar