Kallelse till årsstämma 2019

Report this content

Styrelsen i Dalsspira mejeri AB 556530-6643, kallar härmed till årsstämma.

Datum: 31 maj 2019
Tid: 13:00. Lokalen öppnas för registrering kl 12:45.  Registrering måste ha skett före kl. 12:55 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.
Plats: Medborgarkontoret Färgelanda, Timmervägen 12, Färgelanda

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör fredag den 24 maj 2019, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till victor@dalsspira.se, alternativt telefon 0528-50001 senast den 24 maj 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under adress: Dalsspira mejeri AB, Håbynvägen 6, 458 30 Färgelanda. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 24 maj 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av förslag till dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2018
 7. Beslut angående
  a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning för 2018

  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 9. Val av styrelse och suppleanter
 10. Val av revisorer 
 11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 12. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag m.m

8. Huvudägarnas förslag till styrelse- och revisionsarvode

Ägare med motsvarande mer än 40 % av rösterna i bolaget föreslår att 30 000 SEK utgår till extern styrelseledamot och 45 000 SEK till styrelseordförande samt att revisorerna betalas på löpande räkning.

9. Huvudägarnas förslag till val av ny styrelse 

Arbetet med att utveckla styrelsen pågår och förslaget till ny styrelse kommer att kungöras senast 1 vecka före årsstämman.  

10. Val av revisorer

Ägare med motsvarande mer än 40 % av rösterna i bolaget föreslår nyval på 1 år av PwC med huvudansvarig revisor Magnus Götenfält.

11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten.

Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner. Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, reglera bolagets skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Håbynvägen 6, 458 30 Färgelanda från och med den 18 april 2019 och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt fullmaktsformulär kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.dalsspira.se senast den 18 april 2019.

Färgelanda i maj 2019

Dalsspira mejeri AB

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar