Nyemissionen i Dalsspira mejeri ä r nu registrerad

Report this content

Dalsspira mejeri AB avslutade den 7 september sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Dalsspira 3,75 MSEK efter emissionskostnader som uppgick till 0,25 MSEK.

Emissionerna registrerades av Bolagsverket torsdag den 23 september 2021. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) att avregistreras och ersättas av nya aktier och teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU på Spotlight Stock Market är den 28 september 2021. Ägare av BTU kommer därefter att erhålla en stamaktie och en teckningsoption per BTU vilka beräknas finnas på respektive VP-konto och depå den 4 oktober 2021.

Genom emissionen har antalet aktier i Dalsspira mejeri öka med 2 020 709 stycken till totalt 10 103 546 stycken. Aktiekapitalet ökade samtidigt med 606 212,70 kronor till 3 031 063,80 kronor.

Antalet registrerade teckningsoptioner uppgår till 2 020 709 stycken. Två (2) teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie vilket kan komma att öka antalet aktier med ytterligare 1 010 354 stycken i april 2022. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden 21 mars – 5 april 2022 där kursen för teckning ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 1 mars – 14 mars 2022, dock lägst till aktiens kvotvärde 0,30 kronor.

Teckningsoptionerna kommer att handlas på Spotlight Stock Market. Första handelsdag för teckningsoptionerna är den 4 oktober 2021. Teckningsoptionerna kommer att handlas under kortnamnet SPIRA TO2.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 073-068 82 18

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen