Extra bolagstämma i Daltek AB

Extra bolagstämma i Daltek AB, 13 juni 2000: Beslut om nyemission och ändring av bolagets firma till FrontYard AB Vid extra bolagstämma den 13 juni 2000 i Daltek AB, som är noterat på SBI- listan, godkände stämman enhälligt styrelsens förslag och tog bland annat följande beslut: - Daltek AB ändrar bolagets firma till FrontYard AB. - FrontYard AB kommer att genomföra nyemission. - Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om apportemission. - Genomförandet av namnbyte till FrontYard samt besluten om nyemission och apportemission är led i genomförandet av vår uttalade strategi; att bli Europas ledande företag när det gäller att leverera nyttobaserade produkter och tjänster via bredband samt mobilt Internet, säger Carl-Henrik Hallström, VD Daltek / FrontYard. I tidigare pressmeddelande idag offentliggjorde ledningen för Daltek också att man genomfört två strategiska förvärv: Martek Holding BV, med huvudkontor i Holland, är ett av Europas ledande produkt- och marknadsbolag inom intelligenta hem och hemmanätverk. Martek har egna marknadsbolag i Benelux och Storbritannien, samt återförsäljarkanaler i ett tjugotal länder. Telia Multimöten, som är Telia Telecom ABs verksamhet för virtuella flerpartmöten. Telia Multimöten är en av Europas största tjänsteleverantörer av virtuella flerpartsmöten för videokonferens. - Förvärvet av Martek ger oss en position som en av de ledande i Europa när det gäller styrning av intelligenta kommersiella fastigheter och intelligenta hem via Internet och mobiltelefoni. Via förvärvet av Telia Multimöten blir vi den ledande totalleverantören i Norden när det gäller videokonferenssystem, säger Carl-Henrik Hallström. Nyemission till nuvarande aktieägare och allmänheten genomförs i syfte att tillföra bolaget nödvändigt kapital för att genomföra marknadsetablering och fortsatt internationell expansion. Nyemissionen genomförs enligt följande: Bolagets aktiekapital skall öka med högst 10.000.000 kronor genom en kontantemission av högst 2.000.000 aktier av serie B à nominellt 5 kronor. Emissionskursen skall vara marknadsmässig och skall bestämmas av styrelsen med iakttagande av marknadsförutsättningarna vid tidpunkten för styrelsens beslut om nyemission. I syfte att möjliggöra bolagets expansion genom företagsförvärv beslutade stämman också att bemyndiga styrelsen - utöver tidigare beslutat bemyndigande - att intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med bestämmelse om apport och med eller utan kvittningsrätt, till ett högsta sammanlagt nominellt belopp om 10.000.000 kr. Apportegendom kan vara aktier eller andelar i företag som förvärvas. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv helt eller delvis genom emission riktad till företagssäljarna. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen sättas marknadsmässigt. För ytterligare information kontakta: Carl-Henrik Hallström, VD Daltek AB/FrontYard, tel. 0243-735 00, 0705-49 10 46 (www.daltek.se) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/13/20000613BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/13/20000613BIT00590/bit0002.pdf

Dokument & länkar