Kallelse till extra bolagsstämma i Daltek AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Daltek AB Aktieägarna i Daltek AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 juni 2000 kl. 10.00 i Tekniksalen, Forskargatan 3 i Borlänge. Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken senast den 2 juni 2000, dels anmäla sitt deltagande skriftligen under adress Daltek AB (publ), Box 761, 781 27 Borlänge, eller via fax 0243-808 32. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 8 juni 2000 kl. 16.00. Vid anmälan uppges namn, adress, telefon och personnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd i god tid före den 2 juni 2000. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av justeringsmän. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen. 8. Styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om nyemission till nuvarande aktieägare och allmänheten. 9. Styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om apportemission. 10. Övriga frågor. 11. Stämmans avslutande. Punkt 7. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att bestämmelserna rörande firma, bolagets säte och ort för bolagsstämma skall ha följande lydelse. § 1. Bolagets firma är FrontYard Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). § 2. Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg. §9. Bolagsstämma skall hållas i Göteborg eller Stockholm. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. val av ordförande vid stämman etc. Punkt 8. Förslag till genomförande av nyemission I syfte att tillföra bolaget nödvändigt kapital för att genomföra marknadsetablering och internationell expansion, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission till nuvarande aktieägare och allmänheten på följande villkor. Bolagets aktiekapital skall öka med högst 10.000.000 kronor genom en kontantemission av högst 2.000.000 aktier av serie B à nominellt 5 kronor. Emissionskursen skall vara marknadsmässig och skall bestämmas av styrelsen med iakttagande av marknadsförutsättningarna vid tidpunkten för styrelsens beslut om nyemission. Punkt 9. Styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om apportemission. I syfte att möjliggöra bolagets expansion genom företagsförvärv föreslår styrelsen att bolagsstämman - utöver tidigare beslutat bemyndigande - beslutar bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med bestämmelse om apport och med eller utan kvittningsrätt, till ett högsta sammanlagt nominellt belopp om 10.000.000 kr. Apportegendom kan vara aktier eller andelar i företag som förvärvas. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv helt eller delvis genom emission riktad till företagssäljarna. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen sättas marknadsmässigt. De slutliga villkoren för bemyndigandena kommer att framgå av styrelsens fullständiga förslag, vilket finns tillgängligt hos bolaget fr o m den 5 juni 2000 och kan rekvireras av aktieägare som så önskar. För ytterligare information kontakta: Carl-Henrik Hallström, VD Daltek AB, tel. 0243-735 00, 0705-49 10 46 (www.daltek.se) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00920/bit0002.pdf

Dokument & länkar