Danderyds sjukhus vidtar åtgärder för en ekonomi i balans

Report this content

Danderyds sjukhus har ett utmanande ekonomiskt läge med ett beräknat underskott 2019 på 156 miljoner kronor. Tillsammans med vårdavtalet för 2020-2023 kan underskottet uppgå till 300 miljoner kronor nästa år om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Därför genomför nu Danderyds sjukhus ett flertal åtgärder för att få en ekonomi i balans. Några av dessa är att införa anställningsstopp samt stopp för inhyrning av personal.

Region Stockholm står inför stora ekonomiska utmaningar på grund av minskade skatteintäkter och en ökad kostnadsutjämning till andra regioner. Inför nästa avtalsperiod kommer Danderyds sjukhus ha ett nytt vårdavtal för 2020-2023. Avtalet innebär krav på både effektiviseringar, omstruktureringar och besparingarFokus blir än mer på kärnuppdraget och de patientgrupper som behöver akutsjukhusets resurser.

Yvonne Haglund Åkerlind, vd, kommenterar:

- Situationen är utmanande och det blir nu viktigare än någonsin att hålla ihop och hitta lösningarna tillsammans över verksamhetsgränserna. I det här läget blir det ännu viktigare för oss att fortsätta arbetet med att utveckla arbetssätt och vårdformer för att öka patientnyttan.

- Vår högsta prioritet är att genomföra alla åtgärder på ett så patientsäkert sätt som möjligt med bibehållen god vård och arbetsmiljö.

- Kraftfulla åtgärder kommer att genomföras avseende personalkostnader samtidigt som vi effektiviserar administration, lokalanvändning och inköp, säger Yvonne Haglund Åkerlind.

Respektive vd för de tre sjukhusen Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus (med gemensam styrelse), har beslutat om följande gemensamma åtgärder:

  • Anställningsstopp med dispensförfarande Gäller för samtliga yrkeskategorier. Innebär att tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar kräver dispens av vd. Gäller även förlängningar av tidsbegränsade anställningar.
  • Stopp för inhyrning av personal Stopp gällande anlitande av inhyrd personal. Alla avtal med bemanningsföretag samt förlängningar av befintliga avtal kräver dispens av vd.
  • Inga ersättningar utöver de som är avtalade i Allmänna Bestämmelser (AB) Ersättningar enligt Allmänna Bestämmelser gäller och inga ersättningar utöver AB är tillåtna med undantag av tidigare särskilt tecknade kollektivavtal som medger ersättningar utöver AB. Inga dispenser för avvikelser ges.

Utöver dessa åtgärder arbetar Danderyds sjukhus med att ta fram ytterligare åtgärdsplaner.

För mer information kontakta

Kommunikationsdirektör Anna-Carin Stark, telefon 072-5822196.

Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.