Region Stockholm utser Danderyds sjukhus till nav för rehabiliteringsbedömning av covidpatienter

Region Stockholm har gett Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm vid Danderyds sjukhus i uppdrag att för de mest komplicerade Covid-19 fallen erbjuda högspecialiserad rehabilitering samt att hjälpa andra vårdaktörer, i första hand akutsjukhus, vid bedömning av Covid-patienter som är på väg att skrivas ut och remittera till rätt vårdnivå. I uppdraget ingår även att generera kunskap kring behovet av rehabilitering efter Covid-19.

Rehabiliteringsbehovet för patienter som vårdats för en allvarlig covid 19-infektion bedöms som omfattande. Enligt internationella uppskattningar uppvisar en tredjedel av gruppen någon form av kognitiv störning som bortfall av smak och lukt, förvirring och minnesbortfall till ångest, depression och personlighetsförändringar.

Rehabiliteringsmedicin på Danderyds sjukhus fick första juni vårduppdraget att starta högspecialiserad postcovid-rehabilitering för patienter med komplexa behov, som vårdats allra längst i intensivvård i regionen. Initialt görs en kartläggning av patientens rehabiliteringsbehov och vårdnivå av ett bedömningsteam redan på akutavdelningen. Vi har för närvarande upp till 10 vårdplatser för postcovid-rehabilitering på vår rehabiliteringsavdelning, säger Vera Häglund, överläkare och sektionschef Hjärnskaderehabilitering slutenvård vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus.

Ett multiprofessionellt team har på kort tid satt ihop ett vårdprogram som nu används. Under rehabiliteringen samlas data in och samordnas nationellt för att öka kunskapen om patienternas rehabiliteringsbehov och utfall.

− Tidigare coronavirus som SARS och MERS visar att omkring en tredjedel drabbas av kognitiva störningar och att en femtedel inte har kunnat återgå i arbete. Om covid-19 följer ett liknande mönster bör vi räkna med ett stort rehabiliteringsbehov framöver i öppenvård och primärvård. Vårdkedjan för rehabilitering av covidpatienter är god i Stockholm och det finns flera rehabaktörer i slutenvård och primärvårdsrehabilitering, säger Catharina Nygren Deboussard, docent och överläkare Neurorehabilitering öppenvård vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus.

Vera Häglund, överläkare och sektionschef Hjärnskaderehabilitering slutenvård vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus, vera.haglund@sll.se, 08-123 563 45

Catharina Nygren Deboussard, docent och överläkare Neurorehabilitering öppenvård vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus, catharina.nygren-deboussard@sll.se, 08-123 563 12

Bernd Schmitz, Presschef Danderyds sjukhus, 072-595 62 69, bernd.schmitz@sll.se

Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Prenumerera