Danir planerar att reducera sitt innehav i ÅF

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan, i vissa jurisdiktioner, strida mot lag och således ska personer i sådana jurisdiktioner i vilka detta pressmeddelande offentliggörs, publiceras eller distribueras informera sig själva om, och följa, sådana lagar och restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja aktier i USA. Placeringen och försäljningen av aktier som avses i detta pressmeddelande har inte registrerats, och kommer heller inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 och aktierna får inte erbjudas eller säljas i USA utan en sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från en sådan registrering. Det kommer inte att finnas något offentligt erbjudande avseende aktierna i USA i samband med denna transaktion. Detta pressmeddelande är avsett endast som information och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller någon uppmaning om att köpa, några värdepapper.

Danirs innehav i ÅF – Danirs intention
Danir AB (”Danir”) innehar 5 985 915 B-aktier i ÅF AB (publ) (”ÅF”) vilket motsvarar 15,2% av aktiekapitalet och 11,1% av rösterna. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) har ombetts att utreda förutsättningarna för en placering av upp till 5 225 000 B-aktier i ÅF genom en s.k. bookbuilding-process (”Placeringen”). Placeringen kan komma att utökas genom en s.k. övertilldelningsoption om upp till 760 915 B-aktier.

Bakgrund
Under Q4 2012 sålde Danir det helägda dotterbolaget Epsilon AB (”Epsilon”) till ÅF där en del av köpeskillingen utgjordes av aktier. Idag, ett halvår efter sammanslagningen, fortlöper integrationen mellan ÅF och Epsilon väl enligt plan.

Danir har varit huvudaktieägare i Sigma AB (publ) (”Sigma”) under många år och den 20 februari 2013 offentliggjorde Danir ett ovillkorat kontantbud riktat till Sigmas ägare vilket föranledes av Danirs förvärv av Nordea Fonders och Danske Banks aktier i ÅF. Uppköpserbjudandet togs väl emot av aktieägarna och Sigmas styrelse rekommenderade aktieägarna att acceptera budet. Den 22 april 2013 offentliggjorde Danir att deras innehav samt accepter inom ramen för uppköpserbjudandet översteg 95% av aktiekapitalet och rösterna i Sigma och att Danir därför ämnade att förvärva samtliga B aktier i Sigma samt därefter avnotera Sigma från NASDAQ OMX Stockholm. Som en följd av uppköpserbjudandet offentliggjorde Danir i mars 2013 att Sigma kommer att utgöra framtida fokus. Som en konsekvens ställde Danirs representanter i ÅFs styrelse inte sig till förfogande för omval efter ÅFs årsmöte, vilket hölls den 26 april 2013. Danir informerade också att innehavet i ÅF betraktades som en finansiell investering och inte ett långsiktigt strategiskt innehav.

Danir anser att ÅF är ett starkt företag med stor potential. Dock är Danir endast en minoritetsägare i ÅF till skillnad från Sigma där Danir är ensamma ägare till bolaget. Det är därför ett naturligt steg att avyttra aktier i ÅF och fortsätta investera i Sigma.

Placeringen
Placeringen förväntas att genomföras genom en accelererad privat placering riktad till internationella och svenska investerare i enlighet med Regulation S i US Securities Act från 1933 och till US QIBs på en 144A basis. Priset per aktie och det slutgiltiga antalet sålda aktier kommer att fastställas efter avslutad bookbuilding.

Efter slutförandet av Placeringen, förutsatt att inte övertilldelningsoptionen har utnyttjats, kommer Danir att inneha 760 915 B-aktier i ÅF vilket motsvarar 1.9% av aktiekapitalet och 1.4% av rösterna. Danir har i samråd med SEB förbundit sig att inte avyttra några ytterliggare aktier under 3 månader efter slutförandet av Placeringen.

För ytterliggare information, vänligen kontakta:

Dan Olofsson 070-3792254
Anders Johnsson, verkställande direktör, Danir 070-3791374

www.danir.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 2 maj 2013 klockan 18:20

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i jurisdiktioner i vilka detta pressmeddelande görs tillgängligt, publiceras eller distribueras, bör därmed informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning eller en uppmaning om att köpa värdepapper i USA eller i någon annan jurisdiktion. De värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte, att registreras i enlighet med US Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskraven i Securities Act.

Detta pressmeddelande är endast adresserat och riktat till personer vilka räknas som "kvalificerade investerare" i den mening som avses i artikel 2 (1) (e) i Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EG) ("Kvalificerade Investerare ") samt bosatta i medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Gällande Storbritannien riktar sig detta pressmeddelande endast till Kvalificerade Investerare, dvs. personer som har professionell erfarenhet av investeringar vilka faller inom Artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”) eller till investerare med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) i Order, samt andra personer som det lagenligt får kommuniceras med (samtliga sådana personer benämns "Relevanta Personer"). All investeringsaktivitet som detta pressmeddelande avser är endast tillgänglig för Relevanta Personer i Storbritannien och Kvalificerade Investerare i någon medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förutom Storbritannien, och all investeringsaktivitet kommer endast att genomföras med sådana personer.

I samband med Placeringen kan SEB komma att övertilldela aktier eller genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än vad som annars skulle vara rådande. Det finns dock inga garantier för att SEB kommer att vidta stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna kan påbörjas på eller efter den dag då ett adekvat offentliggörande av det slutgiltigt fastställda priset på aktierna sker, och om påbörjade, kan avslutas när som helst, men kan som längst pågå i 30 dagar efter det datum då offentliggörande av det slutgiltigt fastställda priset sker.

Dokument & länkar