• news.cision.com/
  • Danir/
  • Erbjudandehandling avseende Danirs kontanterbjudande till aktieägarna i Sigma offentliggjord

Erbjudandehandling avseende Danirs kontanterbjudande till aktieägarna i Sigma offentliggjord

Report this content

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA ELLER USA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER TILL PERSONER I NÅGOT ANNAT LAND, VILKAS DELTAGANDE FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Danir AB (”Danir”) offentliggjorde den 20 februari 2013 ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Sigma AB (publ) (”Sigma”) om förvärv av samtliga aktier i Sigma till ett pris av 6,75 kr per aktie, oavsett aktieslag (”Erbjudandet”).

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes idag.

Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Danirs hemsida (www.danir.se) och på Avanza Banks hemsida (www.avanza.se) och kommer även att distribueras till aktieägare i Sigma vars innehav är direktregistrerat den 20 mars 2013 eller förvaltarregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 28 februari 2013. På Danirs och Avanza Banks respektive hemsidor finns även en engelsk översättning av erbjudandehandlingens avsnitt villkor och anvisningar (för att acceptera Erbjudandet) samt engelskspråkig version av anmälningssedeln.

Acceptfristen löper från och med den 22 mars till och med den 19 april 2013. Danir förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen. Utbetalning av vederlag kommer att ske veckovis under acceptfristen efter hand som accepter av Erbjudandet inkommer från aktieägare.

Större aktieägare såsom Nordea Fonder, Danske Capital, Kåre Gilstring och Länsförsäkringar har före acceptfristens början överlåtit sina innehav i Sigma till Danir. Danir har även förvärvat ytterligare aktier i Sigma och ägde, per den 19 mars 2013, 56 442 105 aktier (varav 615 171 A-aktier och 55 826 934
B-aktier), representerande cirka 65,1 procent av aktierna och cirka 64,6 procent av rösterna, i Sigma.

Erbjudandet är inte förenat med några villkor och kommer att genomföras oberoende av anslutningsgrad.

__________________________________

Danir AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Olofsson 070-3792254
Anders Johnsson, verkställande direktör i Danir 070-3791374

www.danir.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 20 mars 2013 klockan 17.30.

Dokument & länkar