Övertilldelningsoptionen vid Danir AB:s försäljning av aktier i ÅF AB utnyttjad

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan, i vissa jurisdiktioner, strida mot lag och således ska personer i sådana jurisdiktioner i vilka detta pressmeddelande offentliggörs, publiceras eller distribueras informera sig själva om, och följa, sådana lagar och restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja aktier i USA. Placeringen och försäljningen av aktier som avses i detta pressmeddelande har inte registrerats, och kommer heller inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 och aktierna får inte erbjudas eller säljas i USA utan en sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från en sådan registrering. Det kommer inte att finnas något offentligt erbjudande avseende aktierna i USA i samband med denna transaktion. Detta pressmeddelande är avsett endast som information och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller någon uppmaning om att köpa, några värdepapper.

Med hänvisning till pressmeddelandet som offentliggjordes den 03 maj 2013 meddelar Danir AB (“Danir”) härmed att Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”), lead manager för placeringen av aktierna i ÅF AB (publ) (”ÅF”), har utnyttjat en så kallad övertilldelningsoption om 760 915 B-aktier. Därmed har Danir totalt sålt 5 985 915 B-aktier till ett pris om 159,5 kronor per aktie.

Efter utnyttjandet av övertilldelningsoptionen innehar Danir ej längre några aktier i ÅF.
    
    

För ytterliggare information, vänligen kontakta:

Anders Johnsson, verkställande direktör, Danir 070-3791374

www.danir.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 6 maj 2013 klockan 08.00.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i jurisdiktioner i vilka detta pressmeddelande görs tillgängligt, publiceras eller distribueras, bör därmed informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning eller en uppmaning om att köpa värdepapper i USA eller i någon annan jurisdiktion. De värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte, att registreras i enlighet med US Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskraven i Securities Act.

Detta pressmeddelande är endast adresserat och riktat till personer vilka räknas som "kvalificerade investerare" i den mening som avses i artikel 2 (1) (e) i Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EG) ("Kvalificerade Investerare ") samt bosatta i medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Gällande Storbritannien riktar sig detta pressmeddelande endast till Kvalificerade Investerare, dvs. personer som har professionell erfarenhet av investeringar vilka faller inom Artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”) eller till investerare med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) i Order, samt andra personer som det lagenligt får kommuniceras med (samtliga sådana personer benämns "Relevanta Personer"). All investeringsaktivitet som detta pressmeddelande avser är endast tillgänglig för Relevanta Personer i Storbritannien och Kvalificerade Investerare i någon medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förutom Storbritannien, och all investeringsaktivitet kommer endast att genomföras med sådana personer.

I samband med Placeringen kan SEB komma att övertilldela aktier eller genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än vad som annars skulle vara rådande. Det finns dock inga garantier för att SEB kommer att vidta stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna kan påbörjas på eller efter den dag då ett adekvat offentliggörande av det slutgiltigt fastställda priset på aktierna sker, och om påbörjade, kan avslutas när som helst, men kan som längst pågå i 30 dagar efter det datum då offentliggörande av det slutgiltigt fastställda priset sker.

Dokument & länkar