Samtliga Danir AB:s aktier i ÅF AB har placerats

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan, i vissa jurisdiktioner, strida mot lag och således ska personer i sådana jurisdiktioner i vilka detta pressmeddelande offentliggörs, publiceras eller distribueras informera sig själva om, och följa, sådana lagar och restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja aktier i USA. Placeringen och försäljningen av aktier som avses i detta pressmeddelande har inte registrerats, och kommer heller inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 och aktierna får inte erbjudas eller säljas i USA utan en sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från en sådan registrering. Det kommer inte att finnas något offentligt erbjudande avseende aktierna i USA i samband med denna transaktion. Detta pressmeddelande är avsett endast som information och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller någon uppmaning om att köpa, några värdepapper.

Danir AB (”Danir”) offentliggör härmed placeringen av 5 985 915 B-aktier i ÅF AB (publ) (”ÅF”) vilken annonserades den 02 maj 2013 (”Placeringen”). Placeringen gjordes i samarbete med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) genom en s.k. bookbuilding-process till ett pris om 159,5 kronor per B-aktie. Inom ramen för Placeringen avyttrades 5 225 000 B-aktier och 760 915 B-aktier övertilldelades.

Efter slutförandet av Placeringen, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas, kommer Danir att ha avyttrat hela sitt innehav i ÅF. Om övertilldelningsoptionen inte utnyttjas till fullo har Danir i samråd med SEB förbundit sig att inte avyttra några ytterliggare aktier under 3 månader efter slutförandet av Placeringen.
    

För ytterliggare information, vänligen kontakta:

Dan Olofsson 070-3792254
Anders Johnsson, verkställande direktör, Danir 070-3791374

www.danir.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 03 maj 2013 klockan 08:00.

    

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i jurisdiktioner i vilka detta pressmeddelande görs tillgängligt, publiceras eller distribueras, bör därmed informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning eller en uppmaning om att köpa värdepapper i USA eller i någon annan jurisdiktion. De värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte, att registreras i enlighet med US Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskraven i Securities Act.

Detta pressmeddelande är endast adresserat och riktat till personer vilka räknas som "kvalificerade investerare" i den mening som avses i artikel 2 (1) (e) i Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EG) ("Kvalificerade Investerare ") samt bosatta i medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Gällande Storbritannien riktar sig detta pressmeddelande endast till Kvalificerade Investerare, dvs. personer som har professionell erfarenhet av investeringar vilka faller inom Artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”) eller till investerare med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) i Order, samt andra personer som det lagenligt får kommuniceras med (samtliga sådana personer benämns "Relevanta Personer"). All investeringsaktivitet som detta pressmeddelande avser är endast tillgänglig för Relevanta Personer i Storbritannien och Kvalificerade Investerare i någon medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förutom Storbritannien, och all investeringsaktivitet kommer endast att genomföras med sådana personer.

I samband med Placeringen kan SEB komma att övertilldela aktier eller genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än vad som annars skulle vara rådande. Det finns dock inga garantier för att SEB kommer att vidta stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna kan påbörjas på eller efter den dag då ett adekvat offentliggörande av det slutgiltigt fastställda priset på aktierna sker, och om påbörjade, kan avslutas när som helst, men kan som längst pågå i 30 dagar efter det datum då offentliggörande av det slutgiltigt fastställda priset sker.

Dokument & länkar