Slutligt utfall i Danirs erbjudande till aktieägarna i Sigma

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA ELLER USA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER TILL PERSONER I NÅGOT ANNAT LAND, VILKAS DELTAGANDE FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Danir AB (”Danir”) offentliggjorde den 20 februari 2013 ett ovillkorat offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Sigma AB (publ) (”Sigma”) om förvärv av samtliga aktier i Sigma till ett pris av 6,75 kr per aktie, oavsett aktieslag (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet avslutades den 19 april 2013. Danir meddelade redan den 11 april 2013 att acceptfristen inte kommer att förlängas. Den 19 april 2013 meddelades att Danir blivit ägare till över 90 procent av aktierna i Sigma.

Vid acceptfristens utgång hade 22 442 751 aktier lämnats in i Erbjudandet, motsvarande 25,9 procent av samtliga aktier och 27,1 procent av samtliga röster i Sigma. Danir har även förvärvat 16 939 372 B-aktier utanför Erbjudandet, motsvarande 19,5 procent av samtliga aktier och 17,7 procent av samtliga röster i Sigma. Sammantaget uppgår Danirs innehav per den 22 april 2013 till 82 629 418 aktier (varav 1 007 952
A-aktier och 81 621 466 B-aktier), motsvarande 95,3 procent av samtliga aktier och 95,6 procent av samtliga röster, i Sigma.

Danir har vidare utanför Erbjudandet erbjudit deltagarna i Sigmas konvertibelprogram för anställda att överlåta sina konvertibler till Danir mot ett vederlag om 6,75 kronor kontant för varje nominellt konvertibelbelopp om 6,10 kronor. Deltagare representerande nominellt 14 730 000 kronor, motsvarande 2 414 754 B-aktier i Sigma, har accepterat erbjudandet. Tillsammans med de konvertibler som Danir före Erbjudandets offentliggörande förvärvade från Fata Morgana AB uppgår Danirs innehav av konvertibler till nominellt 17 619 000 kronor av totalt nominellt 20 500 000 kronor, dvs motsvarande 2 888 360 B-aktier i Sigma eller 85,9 procent av totalt nominellt belopp.

Utbetalning av vederlag har skett veckovis under acceptfristen efter hand som accepter av Erbjudandet inkommit från aktieägare. Den sista utbetalningen av vederlag beräknas ske den 23 april 2013.

Eftersom Danir innehar mer än 90 procent av aktierna i Sigma kommer Danir att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier och konvertibler i Sigma. Danir kommer även att framställa en begäran till Sigmas styrelse att Sigmas B-aktie ska avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm. Under tiden fram till avnoteringen avser Danir att om möjligt förvärva ytterligare aktier i Sigma på eller utanför marknaden.

__________________________________

Danir AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Olofsson 070-3792254
Anders Johnsson, verkställande direktör i Danir 070-3791374

www.danir.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 22 april 2013 klockan 15.15.

Dokument & länkar