Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Danirs kontanterbjudande till aktieägarna i Sigma offentliggjort

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA ELLER USA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER TILL PERSONER I NÅGOT ANNAT LAND, VILKAS DELTAGANDE FÖRUTSÄTTER YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Danir AB (”Danir”) offentliggjorde den 20 februari 2013 ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Sigma AB (publ) (”Sigma”) om förvärv av samtliga aktier i Sigma till ett pris av 6,75 kr per aktie, oavsett aktieslag (”Erbjudandet”).

Ett tillägg till erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes idag med anledning av Sigmas pressmeddelande från idag avseende preliminärt utfall för första kvartalet 2013.

Tillägget finns tillgängligt på Danirs hemsida (www.danir.se) och på Avanza Banks hemsida (www.avanza.se).

Acceptfristen för Erbjudandet löper till och med den 19 april 2013. Danir meddelade den 11 april 2013 att acceptfristen inte kommer att förlängas och att någon höjning av vederlaget således inte är aktuell. Utbetalning av vederlag sker veckovis under acceptfristen efter hand som accepter av Erbjudandet inkommer från aktieägare.

I det ovannämnda pressmeddelandet meddelade Danir också att Danir då ägde 621 324 A-aktier och 69 296 896 B-aktier, representerande 80,6 procent av samtliga aktier och 78,7 procent av samtliga röster, i Sigma.

Erbjudandet är inte förenat med några villkor och kommer att genomföras oberoende av anslutningsgrad.

Danir AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Olofsson 070-3792254
Anders Johnsson, verkställande direktör i Danir 070-3791374

www.danir.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 12 april 2013 klockan 17.00.

Dokument & länkar