Dannemora Mineral AB: Pressmeddelande den 25 juni 2008

Kommuniké från extra bolagsstämma i Dannemora Mineral AB (publ)
 
Dannemora Mineral beslutade vid en extra bolagsstämma på onsdagen att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att resa kapital för bolagets fortsatta utveckling av gruvan i Dannemora. Miljödomstolen biföll i förra veckan Dannemora Minerals ansökan om att påbörja gruvdrift i Dannemora, och företaget planerar att starta gruvdriften i slutet av 2009. Bolagsstämman fastställde också styrelsens förslag till ett utökat optionsprogram.
 
Styrelsens bemyndigande
 
Den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B, varvid emission av aktier av serie A endast ska kunna ske inom ramen för emission med företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet är att kunna resa kapital för bolagets fortsatta utveckling av Dannemoragruvan.
 
Optionsprogram
 
Den extra bolagsstämman fastställde styrelsens förslag till utökning av det optionsprogram som fastställdes på den extra bolagsstämman den 11 april 2008. Den innefattade utställande av 50 000 personaloptioner och 50 000 teckningsoptioner. Utökningen av optionsprogrammet, som avser nyckelpersoner i Dannemora Mineral, består av två delar: en del med 35 000 personaloptioner och en del med 35 000 teckningsoptioner.
 
Varje teckningsoption skall ge rätt att under perioden 1 juli 2009 - 15 januari 2012 teckna en ny B-aktie i Dannemora Mineral till en kurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie på First North under perioden 23 maj - 23 juni 2008 (de 20 handelsdagar som infaller närmast före bolagsstämman), dock lägst 86 kronor.
 
Teckningsoptionerna skall emitteras till marknadspris bestämt enligt Black & Scholes värderingsformel för optioner.
 
Varje personaloption skall ge rätt att under perioden 1 juli 2011 - 15 januari 2012 förvärva en B-aktie i Dannemora Mineral till en kurs motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på First North under perioden 23 maj - 23 juni 2008 (de 20 handelsdagar som infaller närmast före bolagsstämman), dock lägst 68 kronor.
 
Personaloptionerna skall tilldelas de anställda utan vederlag. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och kan inte överlåtas.
 
För ytterligare information kontakta:
 
Staffan Bennerdt, koncernchef
telefon 0295- 24 44 22
 
 
 
Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.
 
Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs, och Dannemora Prospektering AB vars verksamhet omfattar all prospektering och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet.
 
Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten kommer inledningsvis i huvudsak att riktas mot den planerade brytningen av dessa.
 
Bolagets Certified Advisor på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB. 

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.

Dokument & länkar