Delårsrapport januari - mars 2008

 • Årets förhandlingar om nya priser på järnmalm resulterade i en 65 procentig höjning av priset på fines och en 86 procentig höjning av priset på pellets.
 •  
   
 • Under första kvartalet redovisade Dannemora Mineral AB den "feasibility"-studie över den planerade verksamheten i Dannemoragruvan, som bolaget givit tre oberoende konsultbolag i uppdrag att genomföra. Studien visar att projektet har en klar ekonomisk bärkraft och utgör ett gott tekniskt och ekonomiskt underlag för att driva projektet vidare.
 •  
   
 • Som ett led i den planerade återstarten av gruvverksamheten i Dannemora köpte Dannemora Mineral under första kvartalet ett ca 400 hektar stort markområde av Östhammars kommun, vilket underlättar den framtida driften. Avtalet reglerar även en del miljöfrågor, vilket bland annat innebär att Östhammars kommun ansvarar för eventuella miljöbelastningar relaterade till tidigare verksamhet.
 •  
   
 • Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har fastställt den 13-16 maj som datum för huvudförhandlingarna avseende Dannemora Magnetits ansökan om Miljötillstånd för gruvdrift och malmförädling vid Dannemoragruvan.
 •  
   
 • Styrelsen i Dannemora Mineral utsåg under första kvartalet Staffan Bennerdt till ny verkställande direktör i bolaget med tillträde den 1 april. Dåvarande VD Lars-Göran Ohlsson lämnar befattningen av åldersskäl, men kvarstår som ledamot i bolagets styrelse och fortsätter även att vara engagerad i andra uppdrag inom koncernen.
 •  
   
 • Resultat efter finansnetto under det 1:a kvartalet 2008 uppgick till -4,6 (-1,5) miljoner kronor.
 •  
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under det 1:a kvartalet 2008 uppgick till
 • -5,7 (-1,8) miljoner kronor.
   
   
 • Investeringarna under det 1:a kvartalet 2008 uppgick till 17,3 (4,9) miljoner kronor.
 •  
   
 • Likvida medel den 31 mars 2008 uppgick till 55,5 (5,3) miljoner kronor.
 •  
   
  Delårsrapporten i pdf-format finns tillgänglig via länken nedan.