Delårsrapport januari mars 2012

Väsentliga händelser under perioden

  • Dannemora Mineral genomförde en riktad nyemission vilken tillförde 103 500 000 SEK före emissionskostnader. Detta bedöms säkra det återstående kapitalbehovet fram till positivt kassaflöde.
  • En uppdatering av bolagets mineralreserv redovisade en ökning med 6,9 miljoner ton till 35,1 miljoner ton sannolik mineralreserv med en järnhalt på 35,3 procent.
  • En ny dagramp färdigställdes vilket är en avgörande komponent för väsentligt förbättrad logistiken i gruvan.
  • Dannemora Mineral slöt ett tioårigt avtal med Hargs Hamn AB avseende terminaltjänster vilket innebar att Dannemora har löst hela logistikkedjan från gruva till lastning av fartyg.
  • Hovet bekräftade att Konung Carl XVI Gustaf kommer att förrätta den officiella invigningen av Dannemora järnmalmsgruva den 13 juni 2012.
  • Nettoomsättningen under perioden januari - mars 2012 uppgick till 0,8 (0,8) mkr. Resultat efter finansnetto under samma period uppgick till -0,4 (-8,0) mkr.
  • Under perioden januari-mars 2012 uppgick det totala kassaflödet till -243,0 (767,1) mkr.
  • Likvida medel per den 31 mars 2012 uppgick till 383,3 (979,2) mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolagets produktionsstart inleddes den 2 april i och med driftstarten av sovringsverket och årets produktionsplan bedöms därmed innehållas.  
  • Dannemora Mineral har beslutat att återuppta arbetet med att notera bolagets aktie på NASDAQ OMX huvudlista.

Läs hela rapporten nedan

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.