Godkännande av prospekt

GODKÄNNANDE AV PROSPEKT

Med hänvisning till pressmeddelande från Dannemora Mineral den 16 mars 2012 avseende genomförd riktad nyemission:

Antalet aktier har ökat till 15 350 400 fördelat på 14 160 400 aktier av serie B samt 1 200 000 aktier av serie A, båda med ett kvotvärde om 0,16 kronor. Totalt aktiekapital efter nyemissionen uppgår till 2 457 664 kronor. Kapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket.

Det norska Finanstilsynet har den 25 april 2012 godkänt upptagande till handel prospekt avseende upptagande till handel på Oslo Axess av 1 500 000 nya aktier av serie B i Dannemora Mineral emitterade genom en riktad nyemission den 15 mars 2012. Den riktade nyemissionen genomfördes till en teckningskurs om 69,00 SEK per aktie.

Prospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.dannemoramineral.se samt på bolagets rådgivares hemsida www.first.no och www.swedbank.no. Prospektet kan också beställas utan kostnad från Dannemora Mineral AB, Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd samt från Swedbank First Securities AS, Filipstad Brygge 1, N-0115 Oslo, Norway.

Upptagande till handel på Oslo Axess förväntas ske den 26 april 2012.

Pressmeddelandet kan laddas ned från nedanstående länk:

Om oss

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god. Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.