Årsresultat 2018: Danske Bank tar marknadsandelar

Report this content
  • Rörelseresultat före skatt 6 212 Mkr
  • Ökad marknadsandel på privat- och företagsmarknaden
  • Låg volatilitet påverkade handelsintäkterna  

Danske Bank i Sverige fortsätter att växa inom privat- och företagsmarknaden med fler kunder och ökade marknadsandelar. För 2018 levererade Danske Bank i Sverige ett rörelseresultat före skatt på 6 212 Mkr vilket är i nivå med rörelseresultatet för 2017.  

Bankens räntenetto ökade starkt under året vilket relateras till en god affärsaktivitet med växande volymer, särskilt när det gäller utlåningen. Handelsintäkterna minskade som en följd av en mindre volatil marknad och flackare avkastningskurvor på räntemarknaden. Bankens totala intäkter var dock i stort sett oförändrade jämfört med 2017.

Utlåningsvolymen ökade med 10 procent jämfört med samma period föregående år och inlåningsvolymen ökade med 5 procent. Kostnaderna ökade med 1 procent under perioden, vilket är en följd av bankens tillväxtstrategi och fortsatta investeringar i den digitala transformationen. Återföring av kreditreserveringar under perioden har lett till positiva nettokreditförluster.

– Jag nöjd över att vi lyckats leverera ett bra och stabilt resultat för 2018. Våra privat- och företagskunder har gjort fler affärer som resulterat i både volymtillväxt och ökade marknadsandelar. Den låga volatiliteten på kapitalmarknaderna präglade året och påverkade investeringsaptiten hos våra större företagskunder. Vårt fokus framåt är att fortsätta växa långsiktigt och erbjuda en kombination av smarta digitala lösningar och en bred finansiell rådgivning, säger Berit Behring, vd, Danske Bank Sverige.   

Finansiell versikt  Danske Bank Sverige

Svagare bostadsmarknad dämpade tillväxten i svensk ekonomi
Tillväxten i svensk ekonomi saktade ner successivt under året, och blev mer tydligt under andra halvåret. Trots att bostadspriserna höll sig relativt stabila under året så blev signalerna om fallande bostadsbyggande allt tydligare. Ett nytt inslag i bilden var dock att hushållens konsumtion föll tillbaka under det andra halvåret, vilket sannolikt var ett resultat av svag reallönetillväxt och sviktande konsumentförtroende och detta trots en fortsatt stark arbetsmarknad.

Låg volatilitet påverkade kundaktiviteten
Banken har haft en stark volymtillväxt under året, både på privat- och företagsmarknaden med ökade marknadsandelar och bra inflöde av nya kunder i båda segmenten. Dock har den låga volatiliteten på kapital- och räntemarknaderna  inneburit att bankens intäkter inom området minskat i jämförelse med samma period förra året, vilket påverkat resultatet.
Under året har Danske Bank haft en ledande roll i flera strategiska affärstransaktioner och agerat rådgivare i andra aktörers transaktioner. Bland annat var banken rådgivare när Bergvik Skog i slutet av året avyttrade sin skog i Lettland för 3,3 miljarder kronor. Banken var även Joint Bookrunner när Heimstaden Bostad emitterade en så kallad multi-tranche obligation på totalt 10,6 miljarder kronor vilket var den största som gjorts av ett nordiskt fastighetsbolag. 

Stark tillväxt inom bolån
Trots ökad konkurrens och en inbromsande bostadsmarknad fortsatte Danske Bank att ta marknadsandelar på bolånemarknaden, vilket främst kan härröras till partnerskapet med Saco och TCO. Under året nådde  Danske Bank en marknadsandel på drygt 8 procent av nyutlåningen vilket är mer än dubbelt så mycket som bankens totala marknadsandel. 

Bankens kunder har under året visat ett ökat intresse för att binda sina bolån vilket banken mötte genom att erbjuda en attraktiv bolåneränta med 2 års bindningstid. Den fasta räntan som var en av marknadens lägsta, har varit mycket populär och i slutet av året var hela 37 procent av bankens totala bolånevolymen bunden till fast ränta. Av nyutlåningen under december var 65 procent av volymen bunden till fast ränta.  

Ökad efterfrågan av digitala lösningar
Den digitala transformationen har lett till stora förändringar inom många områden och har förenklat vardagen för kunderna. Intresset att möta banken via digitala, så kallade ”gröna rådgivningsmöten” ökade och i slutet av året utgjorde gröna möten hälften av alla rådgivningsmöten med privatkunder i banken. I maj öppnade Danske Bank möjligheten för både befintliga och blivande kunder att boka tid för ett rådgivningsmöte direkt via webben, en tjänst som har blivit mycket uppskattat.  

Mer än 45 procent av bankens företagskunder använde bankens digitala signeringstjänst för att underteckna avtal och andra dokument. Om fler personer behöver signera ett dokument behöver man inte skicka dokumenten mellan varandra utan man delar dokumenten digitalt vilket gör det enkelt och effektivt.  

Under första halvåret lanserade Danske Bank som första som bank i Sverige en aggregator som ger bankens kunder möjlighet att samla information från sina konton från andra banker direkt i  sin mobilbank, något som uppskattas hos kunderna eftersom det ger en bättre överblick av den totala privatekonomin.

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerade Danske Bank sitt finansiella resultat för helåret 2018. För ytterligare information, vänligen se danskebank.com/reports.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Berit Behring, vd, Danske Bank Sverige
070-522 04 06, berit.behring@danskebank.se

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40, anna.sundblad@danskebank.se

 

Danske Bank är en nordisk bank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. I mer än 145 år har vi stöttat privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Idag bistår vi privat- och företagskunder samt stora institutionella med traditionella banktjänster, vi erbjuder liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vårt mål är att skapa ett långsiktigt värde för alla våra intressenter - kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av – och vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern genom att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga bankärenden enklare. 

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn.

www.danskebank.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar