Delårsrapport januari – juni 2020: Hög kundaktivitet stärkte resultatet

  • Resultat före skatt uppgick till 1 587 mkr
  • Stabilt räntenetto – ökade med 4 procent under andra kvartalet som en följd av växande volymer
  • Positiv utveckling av både handelsintäkter (+96 procent i Q2) och provisionsnetto (+10% H1)
  • Kostnaderna ökade med 12 procent, främst drivet av regulatoriska investeringar  
  • Betydligt lägre kreditreserveringar under senare delen av perioden

Händelser under perioden
Perioden har präglats av en stor osäkerhet kring utvecklingen av Covid-19. Trots det har kundaktiviteten hos bankens privat- och företagskunder varit mycket hög. Banken införde snabbt amorteringslättnader som hittills utnyttjats av en begränsad andel bolånekunder. Bankens företagskunder utökade sina lånefaciliteter för att stärka sin likviditet och många utnyttjade statens erbjudande om skatteuppskov och korttidspermittering. Däremot har intresset för statens garantiprogram Företagsakuten, varit svagt. Företagsobligationsmarknaden påverkades initialt negativt av krisen men återhämtade sig under senare delen av perioden och nådde en god transaktionsnivå.    

Aktiviteten på bostadsmarknaden var hög och banken tog närmare 9 procent av nya bolån vilket är mer än dubbelt så mycket som den totala marknadsandelen (3,8 procent). Danske Bank stärkte också sin position på inlåningsmarknaden och tog 4,5 procent av den totala nyinlåningen.

Bankens digitala tjänster som underlättar och effektiviserar kundernas vardagsekonomi fortsatte att utvecklas under perioden. Nu kan bankens företagskunder, precis som privatkunderna, hämta information från sina konton i andra nordiska storbanker via företagsplattformen District, en lösning som bygger på Open Banking.

Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige kommenterar:
”Trots en utmanande period gör vi ett bra resultat med ökade volymer och ett stort inflöde av nya kunder där bland annat vårt nya partnerskap med HSB genererade cirka 60 000 nya privatkunder. Hög volatilitet på de globala finansmarknaderna bidrog också till ett förbättrat resultat. Vårt främsta fokus har varit att stötta våra kunder och vi har sett en stark efterfrågan på komplex rådgivning. Fler än 200 företag valde oss som sin husbank och trots att majoriteten av våra medarbetare arbetat på distans genomförde vi över 20 procent fler kundmöten i jämförelse med samma period förra året. Det är jag stolt över.”


Se även bifogat videoklipp där Johanna Norberg kommenterar resultatet. 

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40, anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank är en nordisk bank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. I mer än 145 år har vi stöttat privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Idag bistår vi privat- och företagskunder samt stora institutionella kunder med traditionella banktjänster, vi erbjuder liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vårt mål är att skapa ett långsiktigt värde för alla våra intressenter - kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av – och vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern genom att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga bankärenden enklare. 

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn.

www.danskebank.com