Delårsrapport januari – september 2021: Stabilt resultat drivet av företagsmarknaden och ökade placeringar

Report this content
  • Resultat före skatt (exkl. engångskostnader) uppgick till 4 004  mkr -  en ökning med 60 procent
  • Räntenettot minskade med 3 procent - en följd av lägre inlåningsmarginaler och utlåningsvolymer       
  • Totala intäkter i nivå med motsvarande period föregående år – minskade handelsintäkter vägdes upp av ökade provisionsintäkter 
  • Kreditreserveringarna minskade kraftigt och uppgick till 227 mkr      

Händelser under perioden    
Danske Bank Sverige levererade ett stabilt rörelseresultat före skatt på 3 524 miljoner kronor för perioden. Exklusive engångskostnader om ca480 miljoner** uppgick resultatet till 4 004 miljoner kronor vilket var en ökning med 60 procent jämfört med motsvarande period föregående år. En förklaring till det förbättrade resultatet är lägre kreditreserveringar och ökade provisionsintäkter.
 
De totala intäkterna var i nivå med motsvarande period föregående år, dock med högre provisionsintäkter och något lägre räntenetto och handelsintäkter. Som en följd av koncernens kostnadsfokus minskade kostnaderna med 5 procent, justerat för nämnda engångskostnader. Kreditreserveringarna minskade kraftigt under perioden och uppgick till 227 miljoner kronor vilket bekräftar fortsatt återhämtning i ekonomin. Bankens inlåningsvolymer ökade med18 procent jämfört med motsvarande period föregående år, vilket betyder att den starka inlåningstrenden håller i sig. Däremot föll utlåningen tillbaka något men tog fart igen under senare delen av perioden.   
 
Bostadsmarknaden fortsatte att växa och banken hade ett positivt inflöde av nya bolånekunder under perioden. Fler bolånekunder valde också att binda räntan på sina bolån. Enheten Stora Företag & Institutioner utvecklades mycket positivt där provisionsintäkterna ökade med 21 procent i jämförelse med samma period förra året. Under perioden har banken fått ett antal nya husbanksmandat, dock har de små och medelstora företagen haft en avvaktande position vilket innebar en minskad aktivitet inom utlåning.    


Efterfrågan på hållbarhetslänkade lån ökade kraftigt och marknaden för hållbara obligationer har hittills i år vuxit med 30 procent och motsvarar nu 42 procent av alla företagsobligationer som emitterats under året. Danske Bank som är en av de ledande arrangörerna i världen inom hållbara obligationer har deltagit i flera framgångsrika emissioner under perioden och i flera fall även agerat struktureringsrådgivande för gröna ramverk.  
 
Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige kommenterar:   
Vi presenterar ett stabilt resultat för perioden där framförallt lägre kreditreserveringar och ökade provisionsintäkter påverkat resultatet positivt. Företagsmarknaden har utvecklats positivt och vi har haft en stark tillväxt inom områden som leasing, hållbarhetslänkade lån och gröna obligationer, de senare kan kopplas till att ESG-frågorna står i fokus hos våra företagskunder. På privatsidan ser vi att placeringsvolymerna har vuxit och att inlåningen ökade. Konkurrensen på bolånemarknaden är fortsatt hög och efter en lägre tillväxt i förra kvartalet ser vi nu en ökning. Vårt övergripande mål är förstås att öka andelen av nya bolån och därmed flytta fram våra positioner, något jag känner mig trygg med att vi kommer göra.”

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40, anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank är en nordisk bank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. I mer än 150 år har vi stöttat privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Idag bistår vi privat- och företagskunder samt stora institutionella kunder med traditionella banktjänster, vi erbjuder liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vårt mål är att skapa ett långsiktigt värde för alla våra intressenter - kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av – och vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern genom att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga bankärenden enklare. 

Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn.

www.danskebank.com

Prenumerera

Media

Media