Danske Hypotek AB: Delårsrapport januari-juni 2023

Report this content

Första halvåret i korthet
Januari – december 2023 (jämförelse med motsvarande period 2022 i parentes)

 

  • Rörelseresultatet uppgick till 476,7 mkr (501,0 mkr)
  • Räntenettot uppgick till 467,5 mkr (635,1 mkr)
  • Kostnaderna uppgick till 112,1 mkr (126,6 mkr)
  • Netto kreditförluster 1,5 mkr avser återföringar av tidigare reserveringar. För motsvarande period 2022 uppgick återföringarna till 16,0 mkr
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 10,2 % (11,8 %)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,0 % (16,0 %)
  • Danske Hypoteks säkerställda obligationer har högsta kreditbetyg (AAA) från Standard&Poor´s och Nordic Credit Rating.

Ta del av hela delårsrapporten på https://danskehypotek.se/financial-information eller i bifogad pdf.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Tunestam, vd Danske Hypotek
0708- 744 841 eller
per.tunestam@danskebank.se

Informationen är sådan som Danske Hypotek AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-28 14:27 CET.

Danske Hypotek AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Danske Bank A/S. År 2017 erhöll Danske Hypotek tillstånd från den svenska Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer på den svenska kapitalmarknaden.

Prenumerera