DataVis delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

DATAVIS DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2002 Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -3,1 (0,5) Mkr Omsättningen uppgick till 99,8 (133,8) Mkr Ramavtal med M-real och Landstinget Halland Den 1 oktober tillträder Åke Engquist, närmast från Teleca AU-System AB, som ny VD och koncernchef i DataVis. DataVis är ett IT-konsultföretag fokuserat på kvalificerade lösningar inom Konsult, Teknik och Utbildning inom branscherna industri, handel, offentlig förvaltning och telekom. Verksamheten Andra kvartalet har präglats av fortsatt svag efterfrågan på IT- konsulttjänster. Neddragningarna inom Ericsson har en kraftig effekt på marknaden. Kunderna är fortsatt återhållsamma i sina investeringar och trenden pekar allt mer på ramavtal till pressade priser. Överetableringen på IT-konsultmarknaden innebär hård konkurrens inom framför allt traditionella utvecklingsuppdrag. Förlängningar av pågående projekt har dock skett i god utsträckning liksom komplettering av affärerna mot befintliga uppdragsgivare. Efterfrågan på expertkompetens är stabil. DataVis har under perioden lagt stor vikt vid en effektiv säljorganisation då stärkta relationer med befintliga kunder samt skapandet av nya kundrelationer är en förutsättning för att lyckas i dagsläget. Inom hela DataVis-koncernen har också ett målmedvetet arbete med att se över såväl fasta som rörliga kostnader gjorts. Konsultverksamheten har tidigare haft en stor andel av sin omsättning inom telekom. På grund av den vikande telekommarknaden har under första halvåret en omställning skett till andra branscher. I kombination med en effektiv marknadsbearbetning har detta resulterat i uppdrag hos nya kunder såsom Nordea, Riksrevisionsverket, Nilson Group, SCA Skog samt ADB-kontoret i Göteborg. Teknikverksamheten har under perioden erhållit ett flertal affärer inom områden som storage, säkerhet, drift och hårdvara hos bl a Metso Paper, HL Display, Solectron, Telia Mobile och Hotel Elite-kedjan. I juni tecknades ett ramavtal med M-real. Tyngdpunkten i avtalet ligger på tekniktjänster men innehåller även möjligheter för DataVis övriga tjänsteområden. Utbildningsverksamheten har haft svag efterfrågan på företagsutbildningar medan utbildningar inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Kunskapslyftet gått planenligt. Exempel på nya kunder som erhållits under perioden är Rikskriminalpolisen och Stockholms brandförsvar. Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 219 (296) personer. Minskningen härrör sig främst till avyttrade bolag samt medarbetare som berörts av åtgärdsprogram. Resultat Under perioden uppgick koncernens totala omsättning till 99,8 (133,8) Mkr. Periodens rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till -3,1 (0,5) Mkr. Periodens resultat före skatt uppgick till -5,3 (-10,4) Mkr. Goodwillavskrivningar om 1,2 (4,2) Mkr har belastat resultatet. Likviditetsreserven uppgick till 77,4 (96,2) Mkr i form av likvida medel och kortfristiga placeringar. Periodens investeringar uppgick till 1,0 (3,4) Mkr. Periodens avskrivningar uppgick till 2,2 (2,7) Mkr. Resultatet har varit lägre än förväntat, framför allt beroende på lågt kapacitetsutnyttjande till följd av en svag marknad. Den svaga marknadsutvecklingen har påverkat lönsamheten inom samtliga verksamhetsområden, men främst inom utbildningsverksamheten. Omsättningen, jämfört med samma period föregående år, har minskat på grund av avyttringen av dotterbolag, minskning av antalet anställda i samband med åtgärdsprogram samt en svagare marknad. Övriga väsentliga händelser På ordinarie bolagsstämma den 15 april omvaldes i styrelsen Bengt Paulsson, Magnus Dahlbeck, Kent Hertzell, Anders Flodström, Bo Jungner och Johan Örtenblad. Lars-Olof Norell nyvaldes. Pia Nygårdh avböjde omval. Anders Flodström valde i juni att på egen begäran avsluta sitt styrelseuppdrag. Väsentliga händelser efter periodens utgång I juli tecknades ett ramavtal med Landstinget Halland avseende IT- konsulttjänster. Avtalet sträcker sig fyra år framåt med möjlighet till förlängning. Åke Engquist, tidigare affärsenhetschef på Teleca AU-System AB, kommer från 1 oktober 2002 att tillträda som ny VD och koncernchef i DataVis. Undertecknad övergår på egen begäran till den tidigare tjänsten som konsult och ledare i DataVis. Framtidsutsikter Marknadsläget präglas av fortsatt osäkerhet och den närmaste framtiden är svårbedömd. DataVis fortsätter att prioritera lönsamhet före tillväxt varför försäljningsinsatser och effektivisering av verksamheten även fortsättningsvis kommer att vara i fokus. Sundsvall den 22 augusti 2002 Johan Örtenblad VD För ytterligare information, kontakta Johan Örtenblad, VD johan.ortenblad@datavis.se, mobiltel: 070-575 50 77 Kommande informationstillfällen: Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2002 publiceras i oktober 2002. Rapporter kan beställas direkt från DataVis, Storgatan 51, 852 30 Sundsvall. Rapporterna presenteras även via internet på www.datavis.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00210/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00210/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar