Datavis delårsrapport 1 januari - 30 september 2002

Report this content

DATAVIS DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2002 Omsättningen uppgick till 135,8 (176,3) Mkr Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till -6,6 (-6,8) Mkr Fortsatt nedgång inom telekom Handel och industri har ökat och är nu DataVis största branscher DataVis är ett IT-konsultföretag fokuserat på kvalificerade lösningar inom systemutveckling, systemintegration, teknikrelaterade tjänster samt utbildning inom branscherna industri, handel, offentlig förvaltning och telekom. Verksamheten Marknaden för IT-konsulttjänster har varit fortsatt svag under tredje kvartalet. Ledtider för investeringsbeslut är långa och kundernas fokus på kostnader gör att färre nya projekt kommer ut på marknaden. Överetableringen leder dessutom till hård konkurrens inom framför allt traditionella utvecklingsuppdrag. Vår andel uppdrag inom telekom har minskat kontinuerligt och handel och industri är nu våra största branscher. DataVis styrka på marknaden präglas av långsiktiga kundrelationer samt ramavtal med vår målgrupp, främst medelstora och större företag inom såväl offentlig som privat sektor. Genom en fortsatt fokusering på utvalda branscher samt ett intensifierat säljarbete, räknar vi med att öka såväl nyförsäljning som försäljning mot befintliga kunder. Konsultverksamheten har under perioden inlett nya eller fått förlängda uppdrag hos kunder som Jämtlands Läns Landsting, Statens Pensionsverk, SSAB, Hägglunds Vehicle, HL Display, Posten IT och Saab. Ett antal av dessa uppdrag är resultat av våra satsningar inom bland annat applikationsintegration, dokumenthantering och beslutsstöd. Teknikverksamheten har under perioden förstärkt sin position inom vårdsektorn i Stockholm och erhållit fem nya kunder inom primärvården, varav tre vårdcentraler. Avtalen innehåller såväl hårdvara som konsulttjänster och långsiktiga service- och supportavtal. Konsult- och teknikverksamheterna ingick under perioden i ett forskningsprojekt kring mobil närvård. Projektet drivs av Uppsala Universitet samt ytterligare ett antal partners utöver DataVis. Projektet syftar till att ge digitalt stöd till en obruten vårdkedja från den kommunala äldreomsorgen till primärvården genom mobila verktyg för hemtjänst och hemsjukvård. Utbildningsverksamheten har inom området företagsutbildning främst erhållit uppdrag från befintliga ramavtalskunder, bland andra Kommentus Gruppen. Ett EU-projekt, i form av en utbildning som drivs i samarbete med Arbetsförmedlingen i Region Skåne, har erhållits under perioden. Projektet syftar till att öka jämställdheten inom IT-branschen. Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 214 (287) personer. Minskningen härrör främst till avyttrade bolag samt medarbetare som berörts av åtgärdsprogram. Resultat Under perioden uppgick koncernens totala omsättning till 135,8 (176,3) Mkr. Periodens rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till -6,6 (-6,8) Mkr. Periodens resultat före skatt uppgick till -13,8 (-18,6) Mkr. Goodwillavskrivningar om 1,6 (6,4) Mkr har belastat resultatet. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 4,3 Mkr avseende bl a nedskrivning av en kundfordran till följd av konkurs hos kunden. Likviditetsreserven uppgick till 64,9 (82,7) Mkr i form av likvida medel och kortfristiga placeringar. Periodens investeringar uppgick till 1,1 (6,3) Mkr. Periodens avskrivningar uppgick till 3,4 (4,2) Mkr. Resultatet har påverkats av en fortsatt svag marknad, framför allt inom telekom. Stor återhållsamhet på kostnadssidan och effektivisering av verksamheten har inte varit tillräckligt i en fortsatt vikande marknad, utan resultatet är fortfarande negativt. Omsättningen, jämfört med samma period föregående år, har minskat på grund av avyttringen av dotterbolag, minskat antal anställda i samband med åtgärdsprogram samt en svagare marknad. Framtidsutsikter Marknadsläget förväntas vara fortsatt kärvt och den osäkra marknaden dämpar kundernas IT-investeringar. Detta ställer ökade krav på våra försäljningsinsatser. I rådande marknadsläge måste en anpassning av verksamheten och en förbättring av såväl rörelseresultat som kassaflöde prioriteras framför tillväxt. Sundsvall den 30 oktober 2002 Åke Engquist VD För närmare information, kontakta: VD Åke Engquist, mobil: 070-626 75 93, ake.engquist@datavis.se Kommande informationstillfällen: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2002 kommer att publiceras under februari 2003. Rapporter kan beställas direkt från: DataVis, Storgatan 51, 852 30 Sundsvall. Rapporterna presenteras även via internet på www.datavis.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00200/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00200/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar