Delårsrapport, 1 jan - 30 jun 2002

Delårsrapport, 1 jan - 30 jun 2002 * Resultatet för sexmånadersperioden uppgick till -9,2 Mkr (-18,6 Mkr jan - jun -01) för koncernen. * Första avtalet om förfinansierad uppdragsproduktion har tecknats med en internationellt erkänd förläggare. * Dotterbolaget Obbit har sålts till ett lokalt företag i Umeå. * Styrelsen har förstärkts med Anders Eklund som har bred industriell erfarenhet. * Bolaget har genomfört en företrädesemission som fulltecknats efter rapportperiodens slut. Verksamheten Fortsatta förhandlingar avseende förfinansierade uppdragsproduktioner gav resultat under april då ett avtal tecknades med en internationellt erkänd förläggare om att utveckla uppföljaren av succéspelet Traitors Gate® som sålts i över 300 000 exemplar. Utvecklingsuppdraget, som går under arbetsnamnet Traitors Gate II, är förfinansierat och kommer i första hand att riktas mot pc-marknaden. Utvecklingstiden för spelet beräknas till 14 månader. Ordervärdet kommuniceras ej på uppdragsgivarens begäran. Förhandlingar om ytterligare förfinansierade uppdragsproduktioner pågår där Daydream erbjuder produktioner anpassade till de största plattformarna som PC, Playstation®, Microsoft Xbox® samt GameCube(TM). Inför förhandlingarna med förläggarna har ett antal spelkoncept tagits fram som ska ligga till grund för kommande produktioner. Dessa koncept har dels tagits fram som enkla produktblad dels som spelbara demoversioner. Daydream medverkade som föreläsare på Telecomdagarna där ett flertal av de stora aktörerna deltog. Daydream höll föredrag med titeln "Games as an effective revenue stream". Detta upplevdes som intressant för aktörerna då föredraget gav ett antal exempel på hur man kan skapa intäktsströmmar genom att använda mobilspel för microbetalningar. Under perioden har en företrädesemission påbörjats vilken kommer att tillföra 14,3 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Emissionen har fulltecknats efter rapportperioden vilket stärker bolagets finansiella ställning samtidigt som bolagets skuldbörda kommer att minska. Förändringar i huvudägarskapet har skett under perioden då två av grundarna; Jan Phersson-Broberg och Erik Phersson, sålt sina A-aktier till styrelseordförande Anders Lövgren, 276.000 aktier, respektive Göran Eriksson, 138.000 aktier, vVD i Daydream Software. Efter den genomförda nyemissionen kommer, privat och/eller via bolag, Leif Danielsson att ha 9,8%, Anders Lövgren att ha 8,8% och Göran Eriksson att ha 3,4% av rösterna i bolaget. Huvudägarna har deltagit i nyemissionen. Dock har deras röstetal minskat beroende på att A- aktiernas relativa röststyrka har minskat när antalet B-aktier har ökat. Kommentarer till resultatet Koncernens resultat slutade på - 9,2 Mkr (-18,6 Mkr jan - jun -01). Av bolagets 13,9 Mkr i kostnader är 3,8 Mkr avskrivningar. Avskrivningarna kommer att minska nu när samtliga spelprodukter är färdigavskrivna. Koncernen nu nere på en relativt optimal kostnadsnivå vilket innebär att man nu är bättre rustad för att nå positivt resultat framöver. Inga kostnader har aktiverats under perioden då nu bolaget jobbar med förfinansierade spel. Erhållen ersättning för spelutveckling har intäktsförts i relation till nedlagt arbete. Under perioden har aktiverade kostnader avskrivits med 2,6 Mkr. Safecracker®, Traitors Gate®, Clusterball® och Ski-Doo® X-Team Racing har skrivits av till fullo men genererar fortfarande intäkter. Kommentar till nettoomsättningen Nettoomsättningen för halvårsperioden uppgick till 4,8 Mkr (9,9 Mkr jan - jun -01) Minskningen av omsättningen är främst beroende på att antalet dotterbolag minskat. Kvarvarande bolag i koncernen omsatte 6,2 Mkr motsvarande period föregående år varför omsättningsminskningen endast är 1,4 Mkr. Positivt är att senaste kvartalets omsättning blev 2,8 Mkr jämfört med årets första kvartal som slutade på 2,0 Mkr. Försäljningssiffrorna, och därmed royaltybetalningar för Clusterball och X-Team Racing, indikerar att royaltyintäkter kan börja faktureras under slutet på detta år då försäljningen beräknas nå över garanterad nivå. Likviditet I och med den fulltecknade företrädesemissionen så har bolaget stärkt sin likviditet. Personal Antalet medarbetare i koncernen är 21 personer varav 1 kvinna. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under perioden uppgått till 61 Tkr. Under perioden har inga kostnader aktiverats och resterande aktiverade kostnader för Ski-Doo X-team Racing skrivits av. Totalt under perioden har avskrivningar på aktiverade kostnader skett med 2,6 Mkr. Kvarvarande planenligt restvärde för spel och teknologier är: Safecracker 0 Tkr Traitors Gate 0 Tkr Clusterball 0 Tkr Ski-Doo X-team 0 Tkr Racing Teknologier 4.800 Tkr Övrigt 55 Tkr Totalt 4.855 Tkr Redovisningsprinciper Bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer angående redovisningsprinciper. I sådana fall som dessa rekommendationer ger utrymme för bedömningar har dessa bedömningar gjorts enligt försiktighetsprincipen. Bolaget har en latent skattefordran om 28 Mkr beroende på förlustavdrag. Denna skattefordran tas inte upp i balansräkningen med anledning av den ovan nämnda försiktighetsprincipen. Erhållen ersättning för spelutveckling har intäktsförts i relation till nedlagt arbete då bolaget nu jobbar med förfinansierade projekt. Inga kostnader har därmed aktiverats under perioden. Eftersom nyemissionen inte avslutats vid rapportperiodens slut har bolaget, i enlighet med FAR's anvisningar, redovisat per 020630 inkomna medel från nyemissionen som pågående nyemission varav ej registrerat aktiekapital 2,8 Mkr och överkursfond 6,0 Mkr. Nästa informationstillfälle Nästa rapport, gällande tredje kvartalet 2002, kommer 31 oktober 2002 Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Umeå 31 juli 2002 Leif Danielsson, VD Kontaktperson: Leif Danielsson, VD leif.danielsson@daydream.se mobil: 070-525 62 02 www.daydream.se Tel: 090-70 66 70 SKI-DOO är ett registrerat varumärke som tillhör Bombardier Inc., och används av Daydream Software AB med tillstånd från Bombardier Inc. Safecracker, Traitors Gate och Clusterball är registrerade varumärken som tillhör Daydream Software AB. Playstation®, Microsoft Xbox® samt GameCube(TM)är varumärken som tillhör Sony, Microsoft respektive Nintendo. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar