Pressmeddelande för ordinarie bolagstämma

Umeå 2003-03-18 Daydream Software AB's styrelse har beslutat att den ordinarie bolagsstämman skall hållas 16 april istället för som tidigare annonserat 14 april och föreslår följande: A. Beslut om ändring i bolagsordningen. Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om en sammanläggning av aktier, omvänd split, varvid femtio aktier läggs samman till en aktie (1:50). B. Beslut om ändring i bolagsordningen om nedsättning av aktiekapitalet. Nuvarande aktiekapital om TSEK 9000 kr skall nedsättas med TSEK 6750 för avsättning till täckning av förlust enligt fastställd balansräkning. Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om en nedsättning genom att aktiens nominella belopp sätts ned från nuvarande SEK 0,16 till SEK 0,04 före omvänd split eller från SEK 8 till SEK 2 efter föreslagen omvänd split. Ingen återbetalning kommer att ske utan nedsättningsbeloppet om TSEK 6750 kommer att avsättas till täckning av förlust enligt fastställd balansräkning. Aktiekapitalets gränser efter nedsättning är lägst TSEK 2250 och högst TSEK 9000. C. Beslut om riktad nyemission till TA Capital enligt styrelsen beslut vid ett sammanträde den 14 mars 2003 under förutsättning av stämmans godkännande. Styrelsens beslut innebär att bolagets aktiekapital skall ökas med maximalt SEK 194 800 genomriktad nyemission av maximalt 97 400 b-aktier á nominellt SEK 2 efter föreslagen omvänd split. Aktierna tecknas av TA Capital samt av TA Capital utsedda medfinansiärer. Aktierna emitteras till en kurs om SEK 0,41 vilket motsvarar SEK 20,50 per aktie efter omvänd split. Anledningen till nyemissionen är att den extra bolagsstämman den 17 februari 2003 på grund av aktiekapitalets högsta gräns endast kunde besluta om del av den riktade nyemissionen som styrelsen föreslog den 30 januari 2003. Prissättningen av aktier och bedömningen av behovet på den nu riktade nyemissionen har uppdaterats och underlaget finns tillgängligt. Antalet aktier efter nyemissionen och föreslagen omvänd split ökar från 1 125 000 till 1 222 400 vilket innebär en utspädning om 8,7 % för befintliga aktieägare. D. Styrelsen förslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om en eller flera nyemissioner, med eller utan företräde samt apportemissioner. Totalt antal aktier som bemyndigandet omfattar motsvarar 15 miljoner b-aktier före föreslagen omvänd split. Priset för nyemitterade aktier och apporterade objekt skall inte väsentligen avvika från en marknadsmässig prissättning. Målet med förslaget är att öka bolagets operativa manöverförmåga och möjlighet att växa. Utspädningen om det totala bemyndigandet utnyttjas uppgår till 25 %. E. Styrelsen förslår att bolagsstämman fattar beslut om ett riktat incitamentsprogram till nyckelpersoner. Maximal utspädning uppgår till 10 % beräknat på antal aktier idag. Optionsprogrammet skall utformas marknadsmässigt och prissättning utförs av oberoende aktör. För ytterligare information kontakta: Gunnar Nilsson, styrelseordförande Daydream, mobil 070-844 70 01 eller e-post; gunnar.nilsson@tacapital.com Besök även : www.daydream.se och www.tacapital.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00490/wkr0002.pdf

Dokument & länkar