DBP genomför företrädesemission om cirka 10,3 MSEK

Report this content

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) har den 9 mars 2018 beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 10,3 MSEK. Företrädesemissionen är via avtal om teckningsförbindelse samt garantiåtaganden säkerställd till cirka 7,2 MSEK motsvarande cirka 70 procent. Teckningskursen i företrädesemissionen är 1,65 SEK per aktie.

Sammanfattning företrädesemission
- Styrelsen i DBP har beslutat att genomföra en nyemission med företräde för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 10,3 MSEK.

- Emissionen omfattar högst 6 217 326 aktier till en kurs om 1,65 SEK per B-aktie och kan inbringa bolaget 10 258 588 SEK vid full teckning.

- Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 310 866 SEK.

- Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 mars 2018.

- Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 mars 2018.

- Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 16 mars 2018.

- Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 20 mars 2018 till och med den 5 april 2018.

- Handel i teckningsrätter skall genomföras hos Aktietorget från och med den 20 mars 2018 till och med den 3 april 2018.

- Handel i BTA skall genomföras hos Aktietorget från och med den 20 mars 2018, fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista handelsdag meddelas marknaden genom pressmeddelande.

- Betalning med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av tecknade aktier utan företräde skall ske enligt utsänd avräkningsnota, kontant eller genom kvittning av fordran.

- För varje en (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 16 mars 2018, erhålles en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B.

- Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

- I de fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. Tilldelning ska i sista hand ske till garanter i enlighet med ställda garantiutfästelser.

- Investeringsmemorandum för Företrädesemissionen beräknas publiceras 19 mars 2018.

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade hos bolagsverket och införda i aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 7,2 MSEK, motsvarande 70 procent, varav 41 procent genom teckningsförbindelser från bolagets huvudägare samt och 29 procent genom externa garantiåtaganden.

Syftet med nyemissionen är att Bolaget tillförs likviditet för expansion av bolagets verksamhet genom vidareutvecklingen av befintliga produkter (SI-053, SA-033, SA-042) och förvärvet av nya läkemedelsprodukter för dotterbolag Drugsson AB.

Mangold Fondkommission AB agerar Emissionsinstitut i företrädesemissionen.

Mer om bolaget och våra produkter: www.doublebp.com

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018.

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar