DBP International AB: Kommuniké från årsstämman

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman den 11 juni 2020.

Resultat- och balansräkning:

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

Ansvarsfrihet:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelseledamöter:

Följande personer omvaldes som ordinarie ledamöter: Per Stålhandske (ordf., oberoende), Lars Thomander (oberoende), Sergey Yanitski, samt Igor Lokot.

Beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 44 000 kronor till styrelsens ordförande, med 40 000 kronor till styrelseledamot som även är verkställande direktör och med 20 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Totalt 124 000 kr.

Revisor:

Till revisor valdes Peter Zetterling. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner:

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antal aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet med vad som högst följer av nuvarande bolagsordning.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att genomföra riktad nyemission med villkor enligt styrelsebeslut från den 3 mars 2020.

Avknoppning av dotterbolaget FarmPharma AB (publ):

Stämman beslöt att bemyndiga styrelse att genomföra avknoppning av dotterbolaget FarmPharma AB (publ) i enlighet med styrelsens förslag.

Ändring av Bolagsordningen:

Stämman beslöt att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Motion från den 14 maj 2020 med förslag om förändring av villkor för inlösen av Double Bond Pharmaceutical TO1 B:

Förslaget röstades ner.

”Vid årsstämman togs de beslut som förväntades och som vi tror är till största nytta för Double Bond Pharmaceutical. Vi är gläda att alla inblandade har en samsyn om och en stor tro på en ljus framtid för Bolaget och bolagets Produkter! ” - säger Igor Lokot, VD för DBP

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:   Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:       556991-6082
Aktiens kortnamn:               DBP B
Aktiens ISIN-kod:                 SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Prenumerera

Dokument & länkar