Huvudägaren Si-Studio avyttrar 400 000 B-aktier Double Bond Pharmaceutical AB i syfte att återbetala en värdepapperskredit

Si-Studios ägare Igor Lokot kommenterar "I samband med kapitalanskaffningen i Double Bond Pharmaceutical International AB tidigare i våras så upptog Si-Studios en värdepapperskredit i syfte att möjliggöra teckning av sin pro rata andel i emissionen. I och med att mitt ägande i Double Bond Pharmaceutical international AB, genom Si-Studios, är mitt största och enda innehav och tillgång så har jag inga möjligheter att återbetala värdepapperskrediten på annat sätt än genom en försäljning av aktier. Jag vill noga poängtera att denna försäljning är enbart av privatekonomiska skäl och det är första gången en insynsperson säljer aktier i bolaget. Min syn på Double Bond Pharmaceutical International AB är fortsatt oförändrad, jag tror nu, precis som då, fortsatt starkt på att Double Bond Pharmaceutical International AB kommer lyckas och därmed generera stora aktieägarvärden i framtiden." Ingen flaggningsgräns har passerats. 

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018.

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar