• news.cision.com/
 • DBP/
 • Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) kallar till årsstämma och föreslår en företrädesemission av units

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) kallar till årsstämma och föreslår en företrädesemission av units

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I DOUBLE BOND PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL AB (PUBL). SE TEXTRUTA MED ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget", har beslutat kalla till årsstämma onsdagen den 21 april 2021 för att bland annat besluta om en företrädesemission av units. Närmare detaljer beträffande förslagen till årsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

För ytterligare information, kontakta Igot Lokot, info@doublebp.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kallelse till årsstämma i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Aktieägarna i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021 kl. 13.00 i företagets lokaler på Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala Besöksadress: Västra Ingången av Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 april 2021, och
 • anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman till bolaget senast torsdagen den 15 april 2021, kl 16.00 skriftligen till Double Bond Pharmaceutical International AB (publ), Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala. Anmälan kan också göras per e-post till igor@doublebp.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer på dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltningsregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 13 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 15 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 1. Beslut
 1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 2. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 3. Val av styrelse och revisor
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
 5. Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 6. Stämman avslutas

Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att årsstämman utser Igor Lokot till ordförande vid stämman.

Arvode (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsarvode till styrelseledamöter ska utgå enligt följande:

SEK 44 000 till styrelsens ordförande;

SEK 40 000 till styrelseledamot som även är verkställande direktör;

SEK 20 000 vardera till övriga styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 11)

Styrelsen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, dvs. Per Stålhandske, Igor Lokot, Sergey Yanitsky och Lars Thomander. Styrelsen föreslår även omval av revisor, dvs Peter Zetterling.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 13)

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 812 192,70 kronor (varav 406 096,35 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av B-aktier och 406 096,35 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner) genom en nyemission av högst 8 121 927 s.k. units på nedanstående villkor. Varje unit består av en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO 2021/2022. Detta innebär att högst 8 121 927 nya B-aktier och högst 8 121 927 teckningsoptioner kan komma att ges ut.

 1. Rätt att teckna units skall med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken i Bolaget erhåller tre (3) uniträtter för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. 16 uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
 2. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare av units som utnyttjat uniträtter i nyemissionen i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
 3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 28 april 2021.
 4. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 30 april 2021 och till och med den 14 maj 2021. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
 5. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 30 april 2021 och till och med den 14 maj 2021. Samtidigt med teckning ska betalning erläggas för det antal aktier som teckningen avser. Betalning ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) angivet bankkonto.
 6. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 7. Emissionskursen för varje unit motsvarar sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period om tio (10) handelsdagar som slutar sju (7) handelsdagar innan teckningsperioden inleds, dock högst 3,2 kronor per unit, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad B-aktie om högst 3,2 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Emissionskursen kan emellertid inte understiga aktiens kvotvärde.
 8. Betalning för tecknade aktier och aktier som nytecknas med stöd av teckningsoptioner som överstiger B-aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
 9. Varje teckningsoption ger rätt att under 30 dagar från och med bolagets offentliggörande av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021, dock senast 30 dagar från och med den 28 februari 2022, teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) handelsdagar innan teckningsperioden inleds, dock högst 3,2 kronor per aktie. Teckningskursen kan emellertid inte understiga aktiens kvotvärde.
 10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A
 11. De nya aktierna, liksom även aktier som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption, medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.
 12. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 12 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga i bolagets lokaler på ovan angiven adress, på bolagets hemsida www.doublebp.com samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com senast tre veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.Uppsala i mars 2021
Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Största fokuset av bolagets verksamhet ligger just nu på att förbereda till klinisk studie fas I av SI-053. Jag är mycket glad att vi fortsätter med det enormt höga tempot för allt arbete som krävs för att lämna CTA ansökan under det andra kvartalet, - kommenterar VD av DBP Igor Lokot förslaget till nyemissionen, - vid full teckning av planerade emissionen kommer DBP att säkerställa sina finansiella behov för kommande fas 1”

                            10 kommunicerade milstolpar mellan Q3 2020 till Q2 2021 (mer information:  https://mb.cision.com/Main/12720/3191146/1304323.pdf)
Milstolpe Kommentarer Status
Preklinisk: Effektstudie av SI-053 i subkutan tumör i möss Klart Klart
Preklinisk: Biodistribution av SI053 efter intracerebral administration i råttor Klart Klart
Preklinisk: Toxicitetsstudie av SI-053 efter intracerebral administration i råttor Q1 2021
Klinisk: Key Opinion Leader (KOL) möte inför SI-053 fas 1 klinisk studie Klart Klart
Klinisk: Feasibility studie inför val av kliniska siter för fas 1 Q2 2021
CMC: Sterilisering av SI-053 har validerats Klart Klart
CMC: Stabilitetsstudier av SI-053 har startats Klart Klart
CMC: IMPD är klar Q1 2021
Regulatorisk: Klinisk prövningsansökan (CTA) för fas 1, SI-053 Q1 2021
Finansiering fas 1 Q2 2021 – nyemission av units som ett av flera alternativ

Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-05 07:00 CET.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:           Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Organisationsnummer:  556991-6082

Aktiens kortnamn:         DBP B

Aktiens ISIN-kod:          SE0007185525

För mer information, kontakta:

Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) kommer endast ske genom det informationsmemorandum Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) har upprättat och som kommer att publiceras av Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) senast dagen innan teckningsperioden inleds. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken uniträtter, betalda och tecknade units eller units som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Prenumerera

Dokument & länkar