Tillförs 3 MKR genom en riktad emission

Styrelsen för DBP International har nu genomfört, med stöd av bemyndigande som erhölls på årsstämma 9 april 2018, en riktad nyemission om totalt 3 000 008 kronor. Emissionen riktas till Magnus Hamberg om 65 790 B-aktier, KSDR Hamberg AB om 65 790 B-aktier samt till Per Ahlström om 263 158 B-aktier. Detta innebär att totalt 394 738 nya B-aktier emitteras till en kurs av 7.6 SEK per aktie, vilket styrelsen bedömer vara marknadsmässigt. Emissionen medför en spädningseffekt om ca 1,6 % för befintliga aktieägare.

- Teckningskursen är beräknad som 90% på slutkurs per beslutsdag den 19/12 2018 med hänsyn tagen till kursens utveckling och volatiliteten i aktien under senaste vecka.

- Det totala emissionsbeloppet uppgår till 3 000 008 SEK och har därmed inte föranlett krav på upprättande av prospekt.

- Emissionen förväntas vara registrerad inom 4 veckor

- Emissionskostnaderna består endast av registreringskostnader för emissionen

Bakgrund och motiv

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra rörelsekapital, säkra finansieringen för den löpande verksamheten på ett fördelaktigt sätt och för att behålla högt tempo av utvecklingen av interna projekt Drugsson och Belopenem. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på fördelaktigare villkor, på kortare tid samt till en lägre kostnad än om erbjudandet riktat sig mot samtliga befintliga ägare. Sammantaget gör Styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för alla befintliga aktieägare.

Mer om Belopenem projekt: /mbpublicbinaryproxy/Main/12720/2576018/878966.pdf 

Mer om Drugsson AB: Drugsson AB är ett helägt dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical. Företaget verkar inom distribution av medicinska produkter. För mer info: http://www.drugsson.com/

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar