BOKSLUTSKOMMUNIKÉ DBT CAPITAL INV AB (”INV”) 2019-01-01 – 2019-12-31

RÄKENSKAPSÅRET 2019-01-01 – 2019-12-31
(JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE RÄKENSKAPSÅR 2018-01-01 – 2018-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 29 746 KSEK (10 185 KSEK).
  • Årets resultat uppgick till -7 625 KSEK (25 SEK).
  • Likviditeten uppgick till 57 639 KSEK (18 900 KSEK) per balansdagen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

  • Eget kapital i INV förstärktes med 40 000 KSEK genom aktieägartillskott från koncernmodern DBT CAPITAL AB (”DBT”) och uppgick i slutet på året till 62 375 KSEK.
  • Låneportföljen uppvisade en tillväxt på 162 % jämfört med föregående verksamhetsår och den samlade utlåningen uppgick i slutet på året till 419 748 KSEK.
  • Avsättningar för eventuella framtida kreditförluster uppgick vid årets slut till 5 184 KSEK.
  • Inga redovisade kreditförluster under 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

  • Under 2020 års första kvartal har den lokala, nationella och globala ekonomin påverkats av COVID-19 pandemin. Det är i dagsläget svårt att sia vad detta kommer ha för kortsiktiga och långsiktiga effekter på ekonomin och INV specifikt. INV har en nära dialog med alla låntagare för att bedöma i vilken omfattning de väntas drabbas och vilka insatser som kan göras för att minimera de negativa effekterna av COVID-19 pandemin. INV ser löpande över riskerna och håller mycket nära kontakt med INVs låntagare med långsiktigt perspektiv i alla kundrelationer.
  • I övrigt inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Prenumerera

Dokument & länkar