DCM börsintroduceras

DCM börsintroduceras * Pris per aktie 42 - 49 kronor * Erbjudandet omfattar 2.200.000 nyemitterade aktier * Anmälningstid 3 - 15 maj 2000 * Notering på OM Stockholmsbörsens O-lista den 24 maj 2000 Styrelsen för DCM, Digital Communication Media AB ("DCM") med säte i Kista har beslutat att genomföra en spridning av ägandet i DCM samt att ansöka om notering av DCM:s aktier på O-listan vid OM Stockholmsbörsen AB. Spridningen sker genom ett erbjudande om teckning av högst 2.200.000 nyemitterade aktier. Erbjudandet är indelat i ett institutionellt erbjudande och ett erbjudande riktat till allmänheten. Erbjudandet till allmänheten vänder sig till privatpersoner, inklusive anställda i DCM. Anmälningstiden har fastställts till 3 - 15 maj 2000. Notering av bolagets aktier beräknas ske från och med den 24 maj 2000. Teckningskursen för samtliga aktier som omfattas av erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande i det institutionella erbjudandet och väntas komma att fastställas inom intervallet 42 - 49 kronor per aktie. Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 49 kronor per aktie. Efter nyemissionen kommer aktiekapitalet i bolaget att uppgå till högst 1.581.304 kronor fördelat på högst 7.906.520 aktier. Samtliga aktier är av samma serie. Genom nyemissionen tillförs DCM mellan 92 miljoner kronor och 108 miljoner kronor före kostnader för erbjudandet. De erbjudna aktierna motsvarar cirka 26 procent av antalet aktier och röster i bolaget efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner och efter föreliggande nyemission. Kapitaltillskottet från nyemissionen är ämnat att användas i företaget för vidare expansion. DCM ägs idag av Baltic Rim Fund och Sjätte AP-fonden, företrädda av Euroventures Management AB (50,0 procent), Carl Gustaf Langenskiöld inkl. närstående (16,1 procent), TurnIT AB (9,2 procent), AB Novestra (5,6 procent) samt ytterligare ett 50-tal ägare. DCM är en ledande aktör på den nordiska marknaden för digital informations-hantering. Bolaget tillhandahåller för närvarande åtta digitala format för lagring av bland annat musik (cd-da), interaktiva databaser (cd-rom), film (dvd-video) samt inspelningsbara media (cd-r). Utöver de fysiska formaten erbjuder DCM web-baserade produkter och tjänster. DCM är etablerat i Sverige, Finland, Danmark och Storbritannien genom dotterbolag med egen produktion. Under kalenderåret 1999 uppgick koncernens intäkter till 238,2 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 28,2 miljoner kronor. DCM har sedan flera år tillhört de mest lönsamma företagen i branschen. Bolagets tillväxt förväntas främst ske inom dvd, cd-r och Internet baserade produkter och tjänster samt genom ökad outsourcing inom viktiga kundsegment. D. Carnegie AB är rådgivare till DCM. Kista den 3 maj 2000 För ytterligare information kontakta Johan Ahlgren, verkställande direktör och koncernchef, tel 08-477 20 21, mobil: 070-655 20 21, johan.ahlgren@dcm.se. www.dcm.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT01250/bit0002.pdf

Om oss

DCMs affärsidé DCM erbjuder innehållsägare inom underhållning, mjukvara och industri ett brett sortiment digitala media till en optimerad totalkostnad för kunden. Detta sker genom att vara lokala, säkra och flexibla.

Dokument & länkar