Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2000

DCM, Digital Communication Media Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2000 * Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 70 (51) MSEK, på årsbasis är ökningen 16 procent. * Resultat före goodwillavskrivningar ökade till 6 (4) MSEK, på årsbasis är ökningen 37 procent. * Förvärvet av TriData ökade omsättningen under perioden med 8 MSEK. * DCM etablerar sig i Öresundsregionen. * Introduktion på OM Stockholmsbörsens O-lista planeras under våren Framgångar i Sverige och England. En ökad efterfrågan på cd-rom och stärkta marknadsandelar inom de flesta produktområden gav väsentligt förbättrade resultat hos de svenska koncernföretagen DCM Sweden i Kista och Logos i Göteborg. Företagen lider tidvis av kapacitetsbrist, främst på personalsidan, trots att detta är ovanligt vid denna tid på året. För närvarande övervägs en ökning av produktionskapaciteten. En viss omfördelning mellan koncernens tillverkande enheter komma att ske när DCM efter sommaren har tre cd/dvd fabriker i Sverige. Nedläggningen av en konkurrerande cd-fabrik i Sverige har påverkat marknadsandelarna positivt. Independent Masters Limited i London har börjat året väsentligt bättre än året innan. För året som helhet beräknas lönsamheten kunna komma att överstiga koncernens genomsnitt och arbete pågår med att expandera verksamheten. Stärkt marknadsposition men lägre marginaler inom cd-r Förvärven av TriData i Sverige och i Danmark stärker DCMs ställning som leverantör av cd-r. De båda bolagen ingår i koncernen från 1 mars 2000 respektive 1 april 2000. Efterfrågan på cd-r ökar fortfarande kraftigt och TriData har ökat sina marknadsandelar hittills under detta år. Priskonkurrensen är emellertid stark, och eftersom TriData inte själva tillverkar cd-r kommer koncernens marginaler framdeles att påverkas negativt, även om affärsområdet i sig är lönsamt. Dvd-video produktion i Kista Den planerade starten av anläggningen för dvd-replikering hos DCM Sweden i Kista skedde i månadsskiftet mars - april i år. Att tillverka dvd är väsentligt mer komplicerat än cd, men kommersiella dvd-video skivor har redan levererats från den nya anläggningen. Ökad omsättning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 70,0(50,7) MSEK. Förvärvet av TriData i Sverige AB, som ingår i koncernen från 1 mars 2000, svarade för 7,9 MSEK av omsättningsökningen. Verksamheten i Sverige svarade för 77 procent av nettoomsättningen medan verksamheten i Finland svarade för 15 procent och verksamheten i Storbritannien för resterande 8 procent. Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 6,3 (4,0) MSEK, motsvarande en marginal före goodwillavskrivningar om 9,0 (7,8) procent. Rörelseresultatet uppgick till 5,2 (3,0) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,4 (5,9) procent. TriData i Sverige bidrog med ett positivt resultat före goodwillavskrivningar om 0,6 MSEK. DCMs verksamhet uppvisar en tydlig säsongsvariation, där en betydande del av såväl intäkter som resultat genereras under årets sista tre månader. Då koncernens organisation och därmed kostnadsnivå är anpassad för att klara efterfrågan det sista kvartalet, blir resultatet i förhållande till omsättningen lägre under övriga kvartal. Eftersom försäljning och resultat stigit kraftigt under första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år och marginaleffekten blir hög när väl de fasta kostnaderna har täckts ökar vinsten kraftigt. Denna ökningstakt kan dock inte ses som representativ för helåret 2000. En mer relevant jämförelse är istället den mellan de senaste två tolvmånadersperioderna april 1999-mars 2000 respektive april 1998 - mars 1999. Skillnaderna visar då differenser på årsbasis. Under perioden april 1999 - mars 2000 uppgick totala intäkter till 257,5 (222,7) MSEK, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med perioden april 1998 - mars 1999. Rörelseresultatet ökade med 35 procent till 30,5 (22,6) MSEK. Resultat före goodwillavskrivningar uppgick till 34,6 (25,3) MSEK, vilket är en förbättring med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 35 procent till 30,5 (22,6) MSEK. Stärkt likviditet och soliditet Koncernens disponibla medel, inklusive outnyttjade krediter, uppgick per 31 mars till 26,2 (15,0) MSEK. De finansiella nettoskulderna uppgick till 94,1 (120,6) MSEK. Koncernens egna kapital uppgick till 38,9 (10,2) MSEK, vilket motsvarar en soliditet om 18,0 (4,7) procent. Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under de första tre månaderna till 4,0 (3,5) MSEK. Personal Under perioden har nyrekrytering skett av 5 anställda. Medelantalet anställda ökade under perioden med 14, inklusive förvärvet av TriData i Sverige, och uppgick per 31 mars till 169 varav 132 i Sverige, 24 i Finland och resterande antal i Storbritannien. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,3 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,8 MSEK. De disponibla likvida medlen inklusive outnyttjade kreditlöften uppgick till 0,5 MSEK. Inga investeringar har gjorts under perioden. Börsintroduktion En introduktion på OM Stockholmsbörsens O-lista planeras under våren. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Som tidigare meddelats, har beslut tagits om etablering av en cd/dvd anläggning i Arlöv norr om Malmö. En nyrenoverad fabrikslokal på 3000 kvm, inklusive inventarier, har övertagits från Akzo-Nobel. Arbete pågår med val av maskiner och anställning av personal. I ett första steg skall replikering av cd påbörjas, vilket beräknas kunna ske till sommaren. Under april månad kommer DCM koncernens nya web-sidor att tas i drift. Alla koncernföretag får i och med detta en gemensam grafisk profil och väsentligt utökade funktioner och omfång på sina respektive hemsidor. De nya web-sidorna har utformats för att underlätta för kunderna att gör sina beställningar direkt via Internet. Nästa rapporttillfälle DCMs delårsrapport för perioden januari -juni 2000 avges den 25 augusti 2000. Stockholm den 14 april 2000 Johan Ahlgren Verkställande direktör och koncernchef Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisor. DCMs affärsidé DCM organiserar, digitaliserar, komprimerar, mångfaldigar, paketerar och distribuerar digital information från sex egna producerande anläggningar i Skandinavien samt i London. Våra kunder är främst innehållsägare inom musik, film, spel, utbildning, förlag och industri. De media som idag levereras är cd, cd-rom, DVD-video, DVD-rom, disketter, cd-r och Internet/cd-r hybriden Personal CDTM. Företaget har ca 169 anställda, omsätter ca 258 MSEK och de senaste fem årens genomsnittliga tillväxt om 23% har placerat DCM på den s.k. tillväxtlistan. DCM, Digital Communication Media AB Box 8, 164 93 Stockholm Besök: Haukadalsgatan 2 - 8, Kista Telefon: 08-477 20 00 Fax: 08-477 20 21 www.dcm.se e-mail: info@dcm.se Dotterföretag DCM Sweden AB, Kista www.dcm.se Logos Ljud och Bild Produktion AB Göteborg, www.logos.se CD Linja OY, Helsingfors www.cdlinja.fi Independent Masters Ltd., London www.independentmasters.com TriData Sverige AB www.tridata.se TriData Danmark Aps www.tridata.dk Kontaktperson Johan Ahlgren johan.ahlgren@dcm.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00870/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00870/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

DCMs affärsidé DCM erbjuder innehållsägare inom underhållning, mjukvara och industri ett brett sortiment digitala media till en optimerad totalkostnad för kunden. Detta sker genom att vara lokala, säkra och flexibla.

Dokument & länkar