Decim delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002 · Umeå Dental har tecknat avtal om installation av ett komplett Cad.esthetics produktionssystem. Förhandlingar pågår med ett antal europeiska dentallaboratorier. · En riktad nyemission på 18 mkr är under genomförande. · Arbetet med att lösa det långsiktiga finansieringsbehovet pågår. · Rörelseresultatet uppgick under perioden till -25.948 (-22.542) tkr. För ytterligare information kontakta: Jan Würtz, Verkställande direktör Telefon 0910-546 00 Mobil 070-592 56 70 www.decim.com Decim i korthet Decims affärsidé är att erbjuda tandtekniska laboratorier automatiserad produktion av tandrestaurationer baserad på unik cad/cam-teknik. Cad.esthetics produktionssystem är avsett att effektivisera de tandtekniska laboratoriernas arbetsmetoder. Denzir® är ett keramiskt tandrestaurationsmaterial som är både hälsovänligt och hållbart. Denzir® är CE-, NIOM och FDA-certifierat och kan därmed marknadsföras i både Europa och USA. Decim har som mål att vara etablerad som en av de tre ledande globala tillverkarna av cad/cam-baserade system för tillverkning av tandrestaurationer. Försäljning och resultat Omsättningen under perioden uppgick till 2.581 (4.614) tkr. Omsättningen kommer från försäljning av Denzirkronor och hättor levererade i Sverige samt kliniska studier. Under det första halvåret levererades fyra Cad.esthetics arbetsstationer till Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein. Rörelseresultatet uppgick till -25.960 (-23.397) tkr. Resultatet efter finansiella poster var -25.948 (-22.544) tkr. De ökade kostnaderna under perioden förklaras främst av omfattande åtgärder vidtagna i samband med att samarbetet med Ivoclar Vivadent AG avbröts. Marknad Umeå Dental har tecknat avtal om installation av ett komplett Cad.esthetics produktionssystem. Förhandlingar pågår med ett antal europeiska dentallaboratorier. Produktutveckling Under våren 2002 lanserade Decim en vidareutvecklad Denzirkrona® med en anpassad hätta och jämntjockt ytporslin för optimal styrka och estetik. Under första kvartalet 2003 lanserar Decim broar i Denzir® och introducerar en mjukvaruuppdatering, Release 3.0, som väsentligt förbättrar ekonomin i Cad.esthetics produktionssystem. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel uppgick den 30 september 2002 till 509 (29.626) tkr. Räntebärande skulder var 5.620 (7.113) tkr. Det genomsnittliga kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -2.325 (-1.967) tkr per månad. Det egna kapitalet uppgick till -479 (33.696) tkr. Soliditeten var -2,8 (54,8) procent. Finansiering Genom att använda sig av en checkräkningskredit finansierar Decim sina åtaganden under oktober månad. En riktad nyemission på 18 mkr är under genomförande. Personal Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 28 (28). Investeringar Investeringarna uppgick till 156 (478) tkr. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké 11 februari 2003 Årsredovisning 2002 Distribueras i början av april 2003. Ordinarie bolagsstämma 29 april 2003 Delårsrapport januari-mars 29 april 2003 Delårsrapport januari-juni 27 augusti 2003 Delårsrapport januari-september 22 oktober 2003 Solna den 23 oktober 2002 Jan Würtz Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. www.decim.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01040/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar