Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 · Nyemission är planerad att genomföras under september 2002. · Ivoclar Vivadent har avbrutit det pågående samarbetet med Decim. · Lansering har skett av en vidareutvecklad Denzirkrona® med en anpassad hätta. · Försäljningen under första halvåret 2002 uppgick till 2.184 (1.480) tkr. · Rörelseresultatet uppgick under perioden till -18.467 (-17.349) tkr. För ytterligare information kontakta: Jan Würtz, Verkställande Telefon 0910-546 00 direktör Mobil 070-592 56 70 Staffan Holmström, Ekonomi Telefon 0910-546 00 och Finans Mobil 070-31 546 52 www.decim.com Decim i korthet Decims affärsidé är att erbjuda tandtekniska laboratorier automatiserad produktion av tandrestaurationer baserad på unik cad/cam-teknik. Decim System är avsett att effektivisera de tandtekniska laboratoriernas arbetsmetoder. Denzir® är ett keramiskt tandrestaurationsmaterial som är både hälsovänligt och hållbart. Denzir® är CE-, NIOM och FDA-certifierat och kan därmed marknadsföras i både Europa och USA. Decims har som mål att vara etablerad som en av de tre ledande globala tillverkarna av cad/cam-baserade system för tillverkning av tandrestaurationer. Försäljning och resultat Omsättningen under det första halvåret 2002 uppgick till 2.184 (1.480) tkr. Under perioden levererades fyra Decim Reader/ Designer arbetsstationer till Ivoclar Vivadent. Omsättningen inkluderar dessutom Denzirkronor och hättor levererade i Sverige samt kliniska studier. Rörelseresultatet uppgick till -18.467 (-17.349) tkr. Resultatet efter finansiella poster var -18.461 (-16.962) tkr. De ökade kostnaderna under perioden förklaras främst av administrationskostnader som uppstått i samband med att samarbetet med Ivoclar Vivadent avbrutits. Samarbetet mellan Decim AB och Ivoclar Vivadent har avbrutits I slutet av år 2000 initierades ett samarbete mellan Decim AB och Ivoclar Vivadent AG. Syftet var att bilda ett gemensamt försäljningsbolag för att under ledning av Ivoclar Vivadent bl.a. marknadsföra de av Decim utvecklade produkterna Decim System och Denzir®. Ivoclar Vivadent har ensidigt avbrutit det pågående samarbetet med Decim. Ivoclar Vivadent har för avsikt att kvarstå som ägare i Decim. Decim för nu diskussioner med alternativa samarbetspartners för en internationell marknadsföring av sina produkter. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel uppgick den 30 juni 2002 till 6.189 (34.775) tkr. Räntebärande skulder var 5.837 (7.113) tkr. Det genomsnittliga kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -2.516 (-2.281) tkr per månad. Det egna kapitalet uppgick till 7.011 (39.271) tkr. Soliditeten var 30,1 (69,8) procent. Finansiering Nuvarande kassa täcker behovet t o m september månad. Arbetet med att lösa det kortsiktiga finansieringsbehovet pågår. Marknad Under våren 2002 lanserade Decim en vidareutvecklad Denzirkrona® med en anpassad hätta och jämntjockt ytporslin för optimal styrka och estetik. Personal Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 29 jämfört med 28 vid motsvarande tillfälle föregående år. Investeringar Investeringarna uppgick till 20 (681) tkr. Kommande informationstillfällen Delårsrapport januari-september 23 oktober 2002. Solna den 28 augusti 2002 Jan Würtz Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. www.decim.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00740/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00740/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar