• news.cision.com/
 • Dedicare/
 • Delårsrapport januari – september 2021: ”Mycket stark och lönsam tillväxt under tredje kvartalet”

Delårsrapport januari – september 2021: ”Mycket stark och lönsam tillväxt under tredje kvartalet”

Report this content

Perioden 1 juli – 30 september

 • Rörelsens intäkter 330,7 MSEK (250,9)
 • Rörelseresultat 22,9 MSEK (15,6)
 • Rörelsemarginal 6,9 procent (6,2)
 • Resultat efter finansiella poster 25,0 MSEK (18,0)
 • Periodens resultat 20,0 MSEK (14,0)
 • EBITDA 26,0 MSEK (19,4)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,7 MSEK (6,7)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 1,46 SEK (0,71)
 • Resultat per aktie 2,13 SEK (1,49)
 • Eget kapital per aktie 17,01 SEK (13,54)
 • Avkastning på eget kapital 13,3 procent (11,5)


Perioden 1 januari – 30 september

 • Rörelsens intäkter 895,6 MSEK (638,0)
 • Rörelseresultat 61,7 MSEK (31,3)
 • Rörelsemarginal 6,9 procent (4,9)
 • Resultat efter finansiella poster 62,5 MSEK (32,9)
 • Periodens resultat 49,0 MSEK (24,4)
 • EBITDA 70,8 MSEK (39,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 48,4 MSEK (34,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 5,15 SEK (3,63)
 • Resultat per aktie 5,21 SEK (2,60)
 • Eget kapital per aktie 17,01 SEK (13,54)
 • Avkastning på eget kapital 33,0 procent (22,8)


VD har ordet

Tredje kvartalets intäkter om 330,7 MSEK (250,9), en ökning om 31,8 procent jämfört med samma period föregående år, är Dedicares högsta någonsin för ett enskilt kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 22,9 MSEK (15,6) och rörelsemarginalen förbättrades till 6,9 procent (6,2). I Norden har restriktionerna avseende Covid-19 börjat avskaffas och återgång till ett mer normalt läge förväntas framöver. Hur detta kommer att påverka Dedicare framåt är i dagsläget svårbedömt. Vi kan dock konstatera att den upparbetade vårdskulden till följd av pandemin kommer behöva hanteras.

Sverige
Intäkterna i Sverige ökade under tredje kvartalet med 18,1 procent jämfört med samma period föregående år. Hög efterfrågan på sjuksköterske- och socionombemanning är den primära förklaringen till tillväxten, men även efterfrågan på läkare har återgått till mer normala nivåer under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var fortsatt negativt under det tredje kvartalet, men förbättrades jämfört med samma period föregående år som ett resultat av den starka intäktsökningen. I augusti tillträdde även vår nya VD i Sverige, Eva Brunnberg.

Vi har tagit tydlig ställning i media för goda arbetsvillkor, där vi kräver kollektivavtal och tjänstepension för samtliga medarbetare i branschen. För Dedicare är detta en självklarhet. I SKRs kommande nationella upphandling hoppas och förväntar vi oss att detta tas i beaktning. Upphandlingsprocessen startas upp under fjärde kvartalet.

Norge
Den norska verksamheten fortsätter växa starkt även under årets tredje kvartal, både avseende intäkter och rörelseresultat. Intäkterna i Norge ökade med 52,4 procent jämfört med samma period föregående år. Samtliga områden har haft hög efterfrågan och tillväxt. Under kvartalet har reserestriktioner och karantänsregler avskaffats för personer som anses fullvaccinerade mot Covid-19, vilket har en positiv påverkan på verksamheten.

Danmark
I Danmark minskade såväl intäkterna som rörelseresultatet något under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vårt danska förvärv har sammantaget varit en framgång och verksamheten flyttade under tredje kvartalet in i nytt större huvudkontor. Parallellt har en lyckad intern omorganisation genomförts som bättre rustar verksamheten för framtida tillväxt. Danmark har helt avskaffat restriktioner kopplat till Covid-19 under kvartalet, vilket underlättar för verksamheten.

Vi har en stabil bas i vår verksamhet och stark tilltro till vår förmåga att utveckla den vidare. Jag är stolt och glad över de fina resultat som verksamheten har levererat så här långt under året!

Krister Widström
Koncernchef

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:
Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 070-526 79 91
Johanna Eriksson, CFO, tel 070-896 40 10

Dedicare i korthet
Dedicare är Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare rekryterar och bemannar läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011 och omsätter ca 900 MSEK med ca 700 anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

Dedicare AB (publ.)
Ringvägen 100, uppgång E, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
www.dedicare.se
Org.nr: 556516–1501

Prenumerera

Dokument & länkar