Rättelse Bokslutskommuniké i Dedicare januari-december 2018

I bokslutskommuniké som offentliggjordes den 7 februari 2019, uppgavs tyvärr en felaktig procentsiffra avseende föreslagen utdelningsandel av nettoresultatet. Rättelsen har ingen påverkan på resultatet eller övriga tabeller och siffror i bokslutskommunikén.

Publicerad text under avsnittet UTDELNING 2019:

Styrelsen i Dedicare har föreslagit en utdelning på 4,00 SEK per aktie (5,00), motsvarande 36,2 MSEK (45,3). Koncernens utdelningspolicy är att den årliga utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av nettoresultatet under en konjunkturcykel. Föreslagen utdelning motsvarar 79 procent av årets nettoresultat och motiveras av koncernens starka finansiella ställning och en tilltro till koncernens framtida utveckling. Dedicares soliditet uppgår efter föreslagen utdelning till 37 procent.

Korrekt text under avsnittet UTDELNING 2019:

Styrelsen i Dedicare har föreslagit en utdelning på 4,00 SEK per aktie (5,00), motsvarande 36,2 MSEK (45,3). Koncernens utdelningspolicy är att den årliga utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av nettoresultatet under en konjunkturcykel. Föreslagen utdelning motsvarar 95 procent av årets nettoresultat och motiveras av koncernens starka finansiella ställning och en tilltro till koncernens framtida utveckling. Dedicares soliditet uppgår efter föreslagen utdelning till 37 procent.

I samband med publicering av detta pressmeddelande publiceras också en ny korrigerad rapport som även finns tillgänglig på bolagets hemsida www.dedicare.se

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 14.00 (CEST).

För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 08-555 656 07

Eva Jonbacker, CFO, tel 08-555 656 74

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare är medlem i Almega Kompetensföretagen och NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Dedicare AB

Ringvägen 100, uppgång E, 10 tr

118 60 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Om oss

Dedicare är ett av Nordens största bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi bemannar och rekryterar sjuksköterskor, läkare, socionomer, pedagoger och chefer. Bland våra kunder finns både offentliga och privata uppdragsgivare. Dedicare har varit verksamt sedan 1996 och börsnoterades på Nasdaq Stockholm 2011. I Sverige är Dedicare medlem i Almega Kompetensföretagen. I Norge är Dedicare medlem i NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon). I Danmark är Dedicare medlem i Dansk Erhverv och Vikarbureauernes brancheforening. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Prenumerera

Dokument & länkar