Deflamo AB: Deflamo senarelägger årsstämma

Report this content

Deflamo senarelägger årsstämma

Malmö den 18 april 2017

Deflamo AB ("Deflamo" eller "Bolaget") senarelägger med anledning av nedan nämnd företrädesemission sin årsstämma till den 18 maj 2017, kl 11.00. Årsstämman avsågs tidigare hållas den 27 april 2017. Årsstämman den 18 maj 2017 kommer liksom tidigare planerat att hållas i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö. 

Enligt separat pressmeddelande denna dag har Deflamos styrelse beslutat om företrädesemission villkorat av årsstämmans godkännande. Styrelsen föreslår vidare ett teckningsoptionsprogram för personal, ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Kallelse till årsstämman offentliggörs denna dag samt annonseras den 20 april 2017 i Post- och Inrikes Tidningar och hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Annonsering i Svenska Dagbladet om att kallelse skett kommer också att ske den 20 april 2017. Tidigare utfärdad kallelse gäller således inte längre.

Årsredovisningen och övriga handlingar inför stämman kommer därmed att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast från den 27 april 2017.

Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2017 förväntas inte påverkas, utan förutses offentliggöras som planerat den 27 april 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Lavén, styrelseordförande              
Tel: +46 (0)70 631 72 54                                                   
E-mail: johan.laven@newcap.se                                         

Jan Blomquist, styrelseledamot
Tel: +46 (0)70 486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be 

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.

Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2017 kl 12.31.