Deflamo AB: Full teckning i pågående emission av större aktieägare samt nyinvestering av VD och styrelseordförande

Pressmeddelande Deflamo AB

 

Större ägare tecknar sig fullt ut i pågående företrädesemission

VD samt nytillträdde styrelseordföranden investerar i nya Deflamo-aktier


Malmö den 7 juni 2017

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Deflamo AB (publ), specialkemiföretaget som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, konstaterar att bolagets större ägare Gryningskust Holding AB och Förvaltnings AB Hummelbosholm förbundit sig att fullt ut teckna sin andel i emissionen, totalt motsvarande ca 3,3 miljoner kronor.

Härutöver tecknar sig tidigare och nuvarande styrelseledamöter samt VD för totalt motsvarande cirka 630 000 kronor varav, utöver vad som framgår av det informationsmemorandum som publicerats, den nyligen tillträdde styrelseordföranden Torbjörn Lindgren tecknar sig för drygt 300 000 nya B-aktier i Deflamo, VD Johnny Bodin tecknar sig för 50 000 nya B-aktier samt styrelseledamoten Åsa Hansdotter, som redan är aktieägare, tecknar sig fullt för sin andel motsvarande ca 50 000 nya B-aktier.

Deflamos företrädesemission genomförs med syftet att anskaffa ytterligare rörelsekapital för pågående kundbearbetning samt identifiering av nya kundgrupper för nya produkter, genomföra tilläggsinvesteringar i produktions- och testutrustning, kommersialisera nya produkter, fortsätta utvecklingen av Apyrum för användning i ytterligare produktapplikationer samt för att arbeta vidare med strategiska samarbeten och förvärvsstrategi.

Teckningskursen är fastställd till 0,80 kronor per aktie. Teckningstiden inleddes den 26 maj 2017 och pågår till och med nu på fredag den 9 juni 2017. Sista dag för handel med teckningsrätter är idag den 7 juni 2017. Teckning av aktier kan även ske utan företrädesrätt, dock utan garanterad tilldelning.

Informationsmaterial avseende inbjudan till teckning av aktier finns tillgängligt på Deflamos hemsida, www.deflamo.com, och på Eminova Fondkommissions hemsida www.eminova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johnny Bodin, VD
Tel: +46 (0)700 92 07 39
E-mail: johnny.bodin@deflamo.com

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende aktier eller andra värdepapper utgivna av Deflamo AB (publ) ("Bolaget").

Detta pressmeddelande får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "uppskattar", "beräknar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Ett investeringsmemorandum offentliggjordes den 24 maj 2017 och finns, med vissa begränsningar, tillgängligt på  www.deflamo.com.

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt
nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.
Bolaget har anlitat Eminova Fondkommission AB som finansiell rådgivare och emissionsinstitut i den pågående företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017 kl. 13.00 CET.