Deflamo AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ)

Report this content

Kallelse till extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ)

Deflamo AB (publ) (”Bolaget”) håller extra bolagsstämma måndagen den 11 november 2019 kl. 11.00 på Christiansen Stenstiernas kontor på Grev Turegatan 18 i Stockholm.

Rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har den som:

dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 november 2019;

dels anmäler sitt deltagande på stämman hos Bolaget senast tisdagen den 5 november 2019 under adress Deflamo AB, "Bolagsstämma", c/o Jan Blomquist, Christiansen Stenstierna AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm eller per telefon 0704-86 17 71 eller e-post till jan@blomquist.be.

Vid anmälan ska uppges: fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, e‑postadress och telefonnummer dagtid.

Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge fullmakt och övriga behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Bolagets hemsida www.deflamo.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att ha rätt att delta i stämman, begära att aktierna tillfälligt införs i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 5 november 2019. Detta innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

Föreslagen dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst

6. Ändring av bolagsordningen

7. Minskning av aktiekapitalet

8. Stämmans avslutande

Förslag avseende ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman, för att möjliggöra beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7, beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse av paragraf 4 i bolagsordningen:

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Föreslagen lydelse av paragraf 4 i bolagsordningen:

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag enligt denna punkt 6 är villkorat av att stämman därefter beslutar i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning enligt punkt 7.

Förslag avseende minskning av aktiekapitalet (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 4 648 206 kronor, från 5 148 206 kronor till 500 000 kronor, för förlusttäckning. Minskningen ska ske utan indragning av aktier, innebärande att aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,06551 kronor till cirka 0,00636 kronor.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Minskningsbeslutet enligt denna punkt 7 är villkorat av att stämman dessförinnan beslutat i enlighet med styrelsens förslag om bolagsordningsändring enligt punkt 6.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av besluten enligt punkt 6 och denna punkt 7 vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar avseende beslutspunkterna 6 och 7 kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget under minst två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.deflamo.com samt vid stämman.

Behandling av personuppgifter

 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Karlshamn i oktober 2019

Styrelsen i Deflamo AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jan Blomquist, Ordförande
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.