Migration, utveckling och bistånd – ny kunskapsöversikt

Report this content

Hur ser kopplingen ut mellan migration och ekonomisk utveckling – och vilken effekt har biståndet på migration? En ny översikt från Delegationen för migrationsstudier (Delmi) och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) sammanfattar kunskapsläget på ett omdiskuterat område. 

Den svenska regeringen har lyft vikten av att migranters bidrag till ekonomisk utveckling beaktas i utvecklingspolitiken. Frågan är central även inom internationellt samarbete, som FN:s Agenda 2030.

I kunskapsöversikten Migration and Development: The Role for Development Aid, konstaterar Robert E.B. Lucas att migrationens effekter på ett lands ekonomiska tillväxt är kopplade till faktorer som infrastruktur, grad av urbanisering och politisk stabilitet. 

Biståndets påverkan på migration hänger även ihop med hur det är utformat. En stor del av utbildningsbiståndet går idag till satsningar på högre utbildning. Att ha en eftergymnasial examen är dock förknippat med ökad utvandring, framför allt till höginkomstländerna. 

Utvecklingssamarbete som stärker grundskola eller gymnasium har i stället visat sig  öka anställningsbarheten hos ungdomar i ursprungslandet, vilket kan bidra till minskad utflyttning.

Sambanden mellan bistånd och migration är komplexa och effekterna beror på förutsättningarna i mottagarlandet. Till vad som driver migration hör konflikter. Här skulle biståndet, enligt rapportförfattaren, kunna fokusera mer på bakomliggande faktorer.

Robert E.B. Lucas är professor i ekonomi vid Boston University. Han har forskat på migration och utveckling sedan 1970-talet. Hans kunskapsöversikt  presenteras vid ett seminarium den 19 augusti på Medelhavsmuseet i Stockholm. 

För frågor om rapporten eller seminariet, kontakta: andre.asplund@regeringskansliet.se Intervjuförfrågningar: nina.solomin@gov.se

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten. www.delmi.se

Prenumerera

Media

Media