Allt fler över 65 arbetar

Report this content

Allt fler seniorer arbetar. Andelen sysselsatta 65–74-åringar har ökat från 76 000 personer år 2005 till 193 000 personer år 2018. Ökningen syns både bland kvinnor och män, och bland tjänstemän och arbetare. Men på stora delar av arbetsmarknaden är andelen arbetande seniorer fortfarande liten. Det visar en ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft.

Det är bra att fler äldre fortsätter att arbeta och bidra med sin kunskap och erfarenhet. Men det är samtidigt uppenbart att vi måste få till en bättre arbetsmiljö och skapa fler möjligheter för seniorer att stanna kvar om vi ska kunna klara de samhällsutmaningar vi står inför, säger delegationens ordförande Anna Hedborg.

Rapporten Hur mycket arbetar seniorer?, som skrivits av Anna Fransson och Maria Söderberg, sekreterare i Delegationen för senior arbetskraft, visar att andelen sysselsatta 65–74-åringar har ökat från 10 procent 2005 till 17 procent 2018. Bland männen har andelen ökat från 14 till 21 procent under samma tid och bland kvinnorna från 6 till 13 procent. Störst ökning syns i åldersgruppen 65–69 år, men även bland 70–74-åringar har sysselsättningen ökat. Sammantaget bidrar den ökade sysselsättningen bland seniorer med nästan 2,2 miljoner fler arbetade timmar per vecka 2018 jämfört med 2005.

Andelen sysselsatta har ökat både bland arbetare och tjänstemän, och en majoritet av alla arbetande seniorer återfinns i privat sektor. Även i kommuner och landsting har antalet sysselsatta ökat, men liknande ökning syns inte inom staten. Andelen seniorer är dock fortfarande låg på stora delar av arbetsmarknaden. Undantaget är jordbrukssektorn, där nästan var femte sysselsatt är 65 år eller äldre.

De flesta seniorer arbetar deltid. 65–69-åringar arbetar i genomsnitt drygt 20 timmar i veckan, medan 70–74-åringar i genomsnitt arbetar 16 timmar i veckan. Likt arbetsmarknaden i stort har kvinnor en genomsnittligt kortare arbetstid per vecka jämfört med män.

Det är viktigt att arbetsgivare strävar efter att bli mer seniorinkluderande för att fler ska känna sig efterfrågade. Det kan i sin tur påverka viljan att stanna kvar längre på arbetsmarknaden, säger Maria Söderberg.

Det kan också finnas skäl att överväga en ökad rätt för seniorer att kunna styra över sin egen arbetstid, eftersom vi ser att många som stannar kvar vill göra det på sina egna villkor, säger Anna Fransson.

Läs hela rapporten här.

 

Delegationen för senior arbetskraft

Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta en delegation för senior arbetskraft (S 2018:10). I delegationens uppdrag ingår att verka för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet, och att sprida kunskap och forskning om äldres möjligheter.

Detta är den sjunde rapporten i en serie om cirka 30 rapporter som delegationen har för avsikt att publicera under det närmaste året. Rapporten finns att ladda ner på delegationens webbplats. Där finns även information om delegationens uppdrag och arbete.

Kontakt:

Anna Fransson
Mobil: 072-215 45 37
anna.fransson@regeringskansliet.se

Maria Söderberg
Mobil: 072-545 16 02
maria.soderberg@regeringskansliet.se